Kommunistiska Föreningen har splittrats

Kommunistiska Föreningen publicerade den 15/11 uttalandet  Leve den Andra Svenska Maoistiska Enhetskonferensen![i]. I själva verket var det en splittringskonferens, som hade föregåtts av intensivt fraktionsmakeri. Detta finns beskrivet i en annan artikel En gonzalistisk riktning har tagit över Kommunistiska Föreningen [ii], varför detta förlopp inte ska granskas här. Det har tidigare förts en öppen debatt på Kommunisten för eller emot gonzalismen, men samtliga dessa debattartiklar har nu tagits bort. Gonzalisterna fruktar nämligen öppen debatt. I deras militariserade kommunistparti är öppen debatt omöjlig.

Redan från första början uppträder den nya ledningen oärligt. De vågar inte öppet stå för att de är gonzalister. I det ursprungliga resolutionsförlaget, som antogs på konferensen, hette det nämligen:

”Grunden för föreningens enhet är vår ideologi, marxismen-leninismen-maoismen, som den syntetiserades av Perus Kommunistiska Parti under ledning av Ordförande Gonzalo [min fetstil]. Utan den hade det inte funnits någon grundläggande enhet och därmed inte heller organisationen. Föreningens alla medlemmar måste därför aktivt studera ideologin för att tillämpa den på vår konkreta verklighet. Föreningen måste bedriva gemensamma studiekampanjer för att höja hela föreningens kunskap. Utan en gemensam förståelse av ideologin kan inte föreningen utveckla en gemensam politik. Ideologin måste förkroppsligas, och därför duger inte endast studier. All vår kunskap och alla lärdomar som dras från studier måste förverkligas genom tillämpning på våra konkreta förhållanden.”

Kärnan i gonzalismen är teorin att folkkriget är universellt, d.v.s. att det kan tillämpas i alla länder, alldeles oavsett om de är kapitalistiska och imperialistiska, nykoloniala eller semikoloniala och alldeles oavsett aktuell huvudmotsättning. Observera att Mao Zedong aldrig hävdade att folkkriget var universellt och att Marx/Engels, Lenin, Stalin och Komintern aldrig hävdade att den väpnade stadsrevolutionen, oktoberrevolutionens väg, var universell.

Folkkrigets väg innebär att befrielse- eller revolutionsstyrkor omringar städerna från landsbygden, medan oktoberrevolutionens väg innebär att revolutionen först segrar i städerna för att sedan sprida sig till landsbygden.

Folkkrig i kapitalistiska och imperialistiska länder är en helt förfelad strategi, eftersom huvudmotsättningen i dessa går mellan proletariat och borgerskap. Proletariatet är den talrikaste klassen i dessa länder och bondeklassen är ytterst liten – i Sverige en dryg procent.

Folkkrig har tillämpats då den aktuella huvudmotsättningen har gått mellan en imperialistisk aggressor och ett förtryckt folk. Mao Zedong skriver exempelvis:

”I ett halvkolonialt land sådant som Kina företer förhållandet mellan huvudmotsättningen och de sekundära motsättningarna en komplicerad bild. När imperialismen inleder ett aggressionskrig mot ett sådant land kan alla dess olika klasser, med undantag för några förrädare, tillfälligt enas i ett nationellt krig mot imperialismen. Vid denna tidpunkt blir motsättningen mellan imperialismen och landet i fråga huvudmotsättningen, medan alla motsättningar mellan de olika klasserna inom landet (inklusive den mellan feodalsystemet och folkets stora massor, som var huvudmotsättningen), tillfälligt förvisas till en sekundär och underordnad plats.”[iii]

Folkkrig tillämpades under och efter andra världskriget i Kina, Jugoslavien, Albanien, i Indokina, som resulterade i ett nederlag för USA-imperialismen 1975. Notera dock att inbördeskriget i Kina 1945 – 1949 var ett reguljärt krig. Det utkämpades också en rad befrielsekrig i Afrika mot flera kolonialmakter, som fyllde samma roll som en ockupationsmakt, fr.o.m. 1960-talet. Bara två folkkrig har segrat utan att länderna ifråga har utsatts för en storskalig imperialistisk aggression, nämligen på Kuba och I Nicaragua. I gengäld var Batista- och Somoza-regimerna ytterst korrumperade och repressiva. I dag pågår långvariga folkkrig främst i Indien och på Filippinerna, som leds av Indiens Kommunistiska Parti (maoisterna) respektive Filippinernas Kommunistiska Parti. Dessa folkkrig inleddes redan på 1960-talet; de har visserligen inte segrat ännu, men de har heller inte besegrats. Detta i motsats till Perus Kommunistiska Parti, som kollapsade 1992 efter Gonzalos tillfångatagande, och som fortfarande inte reorganiserats.

De skulle föra alldeles för långt att i detta sammanhang återupprepa kritiken mot gonzalismen – se i stället läslistan. Bara några anmärkningar om det politiska innehållet i uttalandet:

”Maoisterna erkänner det revolutionära våldets absoluta nödvändighet och det revolutionära krigets allmakt. Vi tror inte på en långsam process av styrkeackumulation, där vi sakta växer till oss i styrka för att en dag, någon gång, kunna resa oss. Det är en ren illusion. Det går inte att utan tilltagande skolning i väpnad kamp, utan militarisering, att över en natt gå över från främst laglig till högst olaglig kamp.”

Och vidare:

”Av Sveriges Kommunistiska Parti, med marxismen-leninismen-maoismen som vägledning och kärna. Rekonstituerat som ett militariserat parti, det vill säga, ett parti byggt som en krigsmaskin, för gripandet av makten genom revolutionärt våld.”

Detta frasmakeri är direkt hämtat från Perus Kommunistiska Parti. Vi kommunister är absolut inte mot revolutionärt våld, men det måste ha de arbetande massornas acceptans. Detta sker närmast automatiskt då ett lands befolkning utsätts för imperialistisk aggression, som under andra världskriget. Bolsjevikerna inledde inte oktoberrevolution förrän de hade majoriteten av arbetarklassen och nästan hälften av arméns soldater på sin sida. Lenin skrev:

”För en marxist är det otvivelaktigt, att en revolution är omöjlig utan en revolutionär situation och att inte varje revolutionär situation leder till revolution. Vilka är, allmänt talat, kännetecknen på en revolutionär situation? Vi misstar oss säkerligen inte, om vi påpekar följande tre huvudkännetecken: 1) De härskande klasserna kan inte upprätthålla sitt välde i oförändrat skick; en eller annan kris i ’överskikten’, kris för den härskande klassens politik, varigenom det bildas en bräsch, där de förtryckta massornas missnöje och förbittring kommer till utbrott. För att revolutionen skall bryta ut räcker det vanligtvis inte med att ’underskikten inte vill’ utan det fordras även att ’överskikten inte kan’ leva på det gamla sättet. 2) De förtryckta klassernas nöd och olyckor skärps utöver det vanliga. 3) De nämnda orsakerna framkallar en betydande ökning av aktiviteten hos massorna, vilka under en ’fredlig’ epok lugnt låter sig plundras, men under stormiga tider drivs till självständig historisk aktion såväl av hela krisläget som av ’överskikten’ själva.

Utan dessa objektiva förändringar, som inte bara är oberoende av de enskilda gruppernas och partiernas vilja, utan också av de enskilda klassernas vilja, är revolutionen – som allmän regel – omöjlig.”[iv]

Det är alldeles självklart att fram till att det uppstår en revolutionär situation i ett kapitalistiskt land måste ett kommunistiskt parti ackumulera styrka; annars kommer det vara fullständigt oförberett. Faktum var att också Kinas Kommunistiska Parti konstant ackumulerade styrka fr.o.m. 1921 – fram till att Mao Zedong övertog ledningen 1935 begick KKP samtidigt en rad misstag.  Den japanska imperialismens angrepp och ockupation från 1935 innebar självfallet att Kina försattes i en långvarig och allomfattande kris. Men tack vare att KKP tillämpade en i huvudsak riktig ideologisk och politisk linje fr.o.m. 1935 kunde KKP och Röda armén ackumulera styrka och hela tiden flytta fram sina positioner.

Klassikerna, alltifrån Marx/Engels, Lenin, Stalin och Mao Zedong har alltid förespråkat att de kommunistiska partierna i de kapitalistiska länderna ska ackumulera styrka:

”För att kunna leda proletariatet och det arbetande folket i revolution, måste de marxist-leninistiska partierna behärska alla kampformer och vara i stånd att övergå från en form till en annan lika snabbt som kampbetingelserna förändras. Proletariatets avantgarde förblir under alla förhållanden oövervinneligt endast om det behärskar alla kampformer – fredliga och väpnade, öppna och hemliga, legala och illegala, parlamentarisk kamp och masskamp o.s.v. Det är fel att vägra använda parlamentariska och andra legala kampformer, när de kan och bör användas. Om emellertid ett marxist-leninistiskt parti hemfaller åt legalism eller parlamentarisk kretinism och inskränker sig till att föra kamp inom de av bourgeoisien medgivna gränserna, kommer detta oundvikligen att leda till att det avsvär sig den proletära revolutionen och proletariatets diktatur.”

Vilket är egentligen alternativet till att ackumulera styrka? Det finns bara två möjligheter, individuell terror, eller putschism (kuppmakeri). Det första alternativet tillämpades av RAF (Baader-Meinhof-ligan), Röda Brigaderna och Action Directe i Europa på 1960- och 1970-talet i Europa. Dessa hoppades – liksom anarkisterna före dem – att kunna provocera den härskande klassen att slå tillbaka besinningslöst mot arbetarklassen, varvid dessa skulle resa sig. Denna taktik misslyckades kapitalt och det enda resultatet var att reaktionens krafter stärktes i Tyskland, Italien och Frankrike. I Sverige lyckades SKP och den övriga utomparlamentariska vänstern fr.o.m. 1968 att trycka ner alla sådana tendenser. Putschism har aldrig varit aktuellt i Europa sedan Blanquis dagar på 1800-talet. Blanqui trodde i motsats till Marx inte på arbetarklassens ledande roll och ansåg att revolutionen skulle genomföras av en liten grupp.

Några enkla frågor måste riktas till den nya ledningen för Kommunistiska Föreningen:

  1. Var ska den väpnade kampen och folkkriget starta? På landsbygden i Sverige eller i förorterna? Det senare är ett s.k. kreativt förslag. Var finns de säkra basområdena?
  2. Hur ska ni få tag på de första vapnen? Ska ni köpa dem på den illegala vapenmarknaden i Sverige, eftersom de inte gärna går att köpa över disk? Ska ni erövra dem från klassfienden, vilket är vanligt i folkkrig? Vilka är klassfienden? Alla poliser eller alla gangstrar?
  3. Om ni startar ett folkkrig i ett visst basområde, måste ni inte då först vinna stöd för er sak bland befolkningen? Behöver ni inte då ett politiskt program? Måste inte folk veta varför de ska stödja er?
  4. Tror ni att folk automatiskt kommer att följa er om ni startar väpnad kamp?
  5. Vilka är era första militära mål?

Mitt stalltips är att Kommunistiska Föreningen aldrig kommer att starta väpnad kamp eller ett folkkrig i Sverige. Ingen gonzalistisk gruppering har hittills startat väpnat kamp eller folkkrig i ett kapitalistiskt eller imperialistiskt land. Kommunistiska Föreningen kommer att implodera långt före dess.

Rickard B. Turesson

E-post: rbturesson (snabel-a) protonmail.com

25/11 2022


Liten läslista:

Andy Belisario:

On the so called universality of protracted people´s war – Prism 31/8 2019 –https://www.prismm.net/2019/09/02/universality-ppw/

Thomas Berg:

Ingen kompromiss om principer – Enhet på marxismen-leninismen-maoismens grund – Kommunistiska Arbetarföreningen 24/11 2022 – https://arbetarforeningen.se/?p=430

Gonzalismen – en ”vänster”revisionistisk avvikelse – 23/11 2022 – https://arbetarforeningen.se/?p=419

Indiens Kommunistiska Parti (maoisterna):

Open letter to Unified Communist Party of Nepal (Maoist) from Communi––st Party of India – juli 2009 – https://www.bannedthought.net/India/CPI-Maoist-Docs/Nepal/OpenLetterToCPNM-090720.pdf – läs speciellt om “tänkande” och “väg” på sid. 2

Hail the essence of the universal truth inherent in the Russian Revolution on the occasion of the centenary of the Great Russian Socialist Revolution! Implement it in practice to the specificity of our country! 21/9 2017 – http://www.bannedthought.net/India/CPI-Maoist-Docs/Statements-2017/170921-CC-GreatRussianRev-Eng.pdf

CPI (Maoist) May Day declaration Jointly signed by maoist parties and organizations – 1/5 2022

https://icspwindia.wordpress.com/2022/05/01/cpi-maoist-may-day-declaration-jointly-signed-by-maoist-parties-and-organizations/

Kinas Kommunistiska Parti:

Lin Biao: Leve segern i folkkriget (på svenska 1965) – https:marxistarkiv.se/klassiker/linbiao/leve_segern_i_folkkriget.pdf

Ett förslag rörande den internationella kommunistiska rörelsens allmänna linje ­– 1963 – http://www.maoistisktforum.org/1_m_skrif/mlm_dok/kkp/stora_polemiken/DSP_00_Inneh%C3%A5ll.htm – se specielltFrågan om folkens revolutionära kamp i de imperialistiska och kapitalistiska länderna”.

Kenny Lake:

On Infantile Internet Disorders and Real Questions of Revolutionary Strategy: A Response to the “Debate” over the Uuiversality of Protracted People´s War – Kites 11/12 2019 –https://kites-journal.org/2019/12/11/on-infantile-internet-disorders-and-real-questions-of-revolutionary-strategy-a-response-to-the-debate-over-the-universality-of-protracted-peoples-war/

Kommunistiska Arbetarföreningen:

En gonzalistisk riktning har tagit över Kommunistiska Föreningen ­– 19/11 2022 – https://arbetarforeningen.se/?p=299

Maoist Communist Union:

Langvarig folkkrig er ikke en universell strategi for revolusjon – del I –  https://www.maoisme.no/2022/08/langvarig-folkekrig-er-ikke-en-universell-strategi-for-revolusjon-del-1/

Langvarig folkkrig er ikke en universell strategi for revolusjon  – del 2 –https://www.maoisme.no/2022/09/langvarig-folkekrig-er-ikke-en-universell-strategi-for-revolusjon-del-2/

Langvarig folkkrig er ikke en universell strategi for revolusjon – del 3 –https://www.maoisme.no/2022/10/langvarig-folkekrig-er-ikke-en-universell-strategi-for-revolusjon-del-3/

The Debate on Gonzaloism in the International Communist Movement: On the Recent Exchange Between the C (M) PA and the CPB(RF) – http://www.bannedthought.net/USA/MCU/RedPages/issue_one/debate-on-gonzaloism-in-icm/

Mao Zedong:

Hur kommer det sig att röd politisk makt kan existera i Kina? – Militärpolitiska skrifter, Bo Cavefors Bokförlag 1969, del I sid. 11 – 23

Strategiska problem i Kinas revolutionära krig – Militärpolitiska skrifter, Bo Cavefors Bokförlag 1969, del I, sid. 95 – 193

Strategiska problem i guerillakriget mot Japan ­– Militärpolitiska skrifter, Bo Cavefors Bokförlag 1969, del I, sid. 194 – 232

Om långvarigt krig – Militärpolitiska skrifter, Bo Cavefors Bokförlag 1969, del II, sid. 13 – 115

Problem rörande krig och strategi – Militärpolitiska skrifter, Bo Cavefors Bokförlag 1969, del II, sid. 116 – 137

Strategin under befrielsekrigets andra år – Militärpolitiska skrifter, Bo Cavefors Bokförlag 1969, del II, sid.  184 – 191

Om motsättningar, Mao Zedong om filosofiska frågor, Oktoberförlaget 2016, sid. 69 -70

Några erfarenheter från vårt partis historia  – Valda verk band 5, sid. 310 eller http://nyaarbetartidningen.bloggplatsen.se/2022/11/21/11772701-mao-zedongs-rad-till-latinamerikanska-kommunister/

Mlmt.home.blog:

Langvarig folkekrig – en universell teori? – 17/3 2020 –

https://mlmt.home.blog/2020/03/15/langvarig-folkekrig-en-universell-teori/

Revolusjonäre Kommunister:

”Gi meg de kolde og kloke” – svar til TFM (2022)

https://www.maoisme.no/2022/09/gi-meg-de-kolde-og-kloke-svar-til-tfm/

Jose Maria Sison:

On the Question of People’s War in Industrial Capitalist Countries 6/6 2019 –https://www.bannedthought.net/Philippines/CPP/Sison/2019/Sison-OnQuestionOfPWinIndustrialCapitalistCountries-190605.pdf

Harsh Thakor:

Internationalism utan Kommunistisk International – Nya Arbetartidningens blogg 25/10 2022 – http://nyaarbetartidningen.bloggplatsen.se/2022/10/25/11770516-internationalism-utan-kommunistisk-international/

TKP/ML:

The approach of our party on the prepared draft – Maoist Road 11/1 2022 – https://maoistroad.blogspot.com/2022/01/for-debate-assessment-of-tkpml-about-he.html

TKP/ML om folkkrigets universalitet – Nya Arbetartidningens blogg 9/3 2022 –

http://nyaarbetartidningen.bloggplatsen.se/2022/03/09/11772797-tkp-ml-om-folkkrigets-universalitet/

Rickard B. Turesson:

Görs revolution utifrån etiketter? – Marxistiskt Forum 1/2017 – https://marxforum.se/index.php/2021/07/07/gors-revolution-utifran-etiketter/

Kan Mao Zedongs vidareutveckling av marxismen-leninismen reduceras till en katekes? ­ – Marxistiskt Forum 1/2018 – https://marxforum.se/index.php/2021/07/07/kan-mao-zedongs-vidareutveckling-av-marxismen-leninismen-reduceras-till-en-katekes/

Stackars Mao Zedong, som inte ens var maoist – Marxistiskt Forum nr 1/2019

https://marxforum.se/index.php/2021/07/08/stackars-mao-zedong-som-inte-ens-var-maoist/

Folkkriget är ingen universalstrategi – Nya Arbetartidningens blogg 26/12 2021 – http://nyaarbetartidningen.bloggplatsen.se/2021/12/26/11749622-folkkriget-ar-absolut-ingen-universalstrategi/

Teorin om att folkkriget är universellt kan visst leda till äventyrspolitik (ursprungligen publicerad den 28/2) – https://arbetarforeningen.se/?p=321

Lärdomar av den revolutionära kampen i Nepal – Nya Arbetartidningens blogg 27/3 2022 – http://nyaarbetartidningen.bloggplatsen.se/2022/03/27/11756960-lardomar-av-den-revolutionara-kampen-i-nepal/

Bör folkkriget prövas i Sverige? – Nya Arbetartidningens blogg 16/7 2922 –http://nyaarbetartidningen.bloggplatsen.se/2022/07/16/11772711-bor-folkkriget-provas-i-sverige-idag/

Mer om genikulten och jefatura – Nya Arbetartidningens blogg 30/7 2022 –- http://nyaarbetartidningen.bloggplatsen.se/2022/07/30/11763866-mer-om-genikulten-och-jefatura/

Fanns det överhuvudtaget någon i KFML/SKP som förespråkade folkkrigets universalitet? – Nya Arbetartidningens blogg 4/10 2022 –http://nyaarbetartidningen.bloggplatsen.se/2022/11/04/11771336-fanns-det-overhuvudtaget-nagon-i-kfml-skp-som-foresprakade-folkkrigets-universalitet/

Thomas Berg har helt rätt  – Nya Arbetartidningens blogg 11/10 2022 http://nyaarbetartidningen.bloggplatsen.se/2022/10/11/11772714-thomas-berg-har-helt-ratt/

Ajith om folkkrigen 2014 – Nya Arbetartidningens blogg 19/10 2022 – http://nyaarbetartidningen.bloggplatsen.se/2022/10/19/11770051-ajith-om-folkkrigen-2014/

Kan Gonzalos tänkande vägleda världsrevolutionen? – Nya Arbetartidningens blogg 23/10 2022 –   http://nyaarbetartidningen.bloggplatsen.se/2022/10/23/11770402-kan-gonzalos-tankande-vagleda-varldsrevolutionen/

Vilka förvränger maoismen? – Nya Arbetartidningens blogg 5/11 2022 –

http://nyaarbetartidningen.bloggplatsen.se/2022/11/05/11771436-vilka-forvranger-maoismen/

Mera om Mao Zedongs tänkande – 21/11 2022 – https://arbetarforeningen.se/?p=317

Gonzalo avslöjar själv att han är fel ute – 21/11 2022 – https://arbetarforeningen.se/?p=319

Befinner sig den revolutionära rörelsen i världsmåttstock på en strategisk offensiv? – 23/11 2022 – https://arbetarforeningen.se/?p=293

Unión Obrera Comunista (mlm):

Statement of Communist Workers union (mlm)  – Revolucion Obrera 29/1 2022https://www.revolucionobrera.com/internacional/mci/statement/


Fotnoter:

[i] https://kommunisten.nu/?p=13971

[ii] http://nyaarbetartidningen.bloggplatsen.se/2022/11/19/11772571-en-gonzalistisk-riktning-har-tagit-over-kommunistiska-foreningen/

[iii] Mao Zedong om filosofiska frågor, Oktoberförlaget 2016, sid. 70

[iv] Socialismen och kriget, Proletärkultur 1984, sid 85 eller Andra Internationalens sammanbrott juni 1915 –https://www.marxists.org/svenska/lenin/1915/06/andra_internationalens_sammanbrott.html

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...