Svar till redaktörerna för Nuova Egemonia

Anmärkning om denna publicering: Detta brev skickades till redaktörerna för webbplatsen Nuova Egemonia den 28 augusti 2023 och samtidigt till redaktionen för Communist International. Vi har väntat en vecka med att publicera det på vår egen hemsida, för att ge författarna möjlighet att överväga ett svar.

________________________________________

Innehållsförteckning

1. Inledning

2. Om kritik, “radikal” och annat

3. Om sekterism

4. Om folkkrig

5. Om trotskism och andra -ismer

6. Refererade dokument (i kronologisk ordning):

 

Inledning

I januari 2023 publicerade Revolutionära Kommunister, Norge (RK) ett dokument med titeln “Anteckningar om Internationella Kommunistiska Förbundets (ICL) grundförklaring”, som jag kommer att referera till som “Anteckningar”. Det skickades till Communist Internationals webbplats med en begäran om att de skulle publicera det. Detta gjordes inte, och följaktligen publicerades den på webbplatsen Maoisme.no och senare i tidskriften Two Lines Struggle.

En månad senare publicerade den italienska nättidningen Nuova Egemonia ett dokument med titeln “Kritiska anmärkningar angående kommunikén “Anteckningar om Internationella Kommunistiska Förbundets (ICL) grundförklaring från organisationen Revolutionära kommunister Norge”, som jag kommer att referera till som “de kritiska anmärkningarna”. Dokumentet publicerades på engelska, italienska och spanska, och finns att läsa på Nuova Egemonias hemsida.

Vi ber om ursäkt för att vi inte har svarat i tid, men vi fick inte kännedom om detta dokument förrän helt nyligen.

________________________________________

Om kritik, “radikal” och annat

Till redaktörerna för Nuova Egemonia har ni skrivit att:

I vissa fall provocerar [grundandet av ICL] också fram kritiskt orienterade svar, ibland radikalt kritiska. Även vissa grupper och organisationer som hänvisar till marxism-leninism-maoism har tagit till orda för att uttrycka sin oenighet. Bland dem förutom UOC (mlm) och “Maoist Road” även Promoting Committee for the construction of the Maoist Communist Party of Galicia.

Tidskriften [Two Lines Struggle] som huvudsakligen administreras av Communist Workers Union (MLM) of the Colombia, av Proletari Comunisti-PCm Italia och av kamrater i Promoting Committee of Galicia, utgör ett försök att påskynda uppbygget av en marxist-leninist-maoistisk organisation i motsättning till Internationella Kommunistiska Förbundet (IKF). De norska “Revolutionära kommunisternas” kommuniké inom denna ram kommer att ställa sig på denna senaste trends sida. (p. 2)

Detta påstående görs utan någon form av dokumentation, eftersom det är falskt. Även om vi inte anser att IKF är den internationella kommunistiska rörelsens (IKR) enande centrum vid denna tidpunkt, har vi inte en enda gång föreslagit att det skulle upprättas en alternativ maoistisk gruppering som står i motsättning till IKF. Dessutom hälsade vi IKF hjärtligt när det grundades och betonade att vår kritik gjordes i syfte att främja en verklig enhet mellan de maoistiska krafterna och utan någon avsikt att intrigera. I våra ”Anteckningar…” skrev vi:

“Vår ståndpunkt att grundandet av Internationella Kommunistiska
Förbundet (IKF) är förhastat; att grundningsdeklarationen inte är lämplig som grundval för enhet inom den internationella maoistiska rörelsen; att den ideologiska enhet som krävs för organisatorisk enhet ännu inte har uppnåtts och att en internationell organisation i detta skede endast kommer att omfatta en del av den internationella maoistiska rörelsen (i bästa fall) och eventuellt hindra ytterligare ansträngningar till enhet (i sämsta fall).

[…]

Vi framför vår kritik av IKF:s linje inte i syfte att skapa intriger, utan i syfte att skapa enhet bland maoisterna enligt principen “enhet, kamp, enhet”. Med utgångspunkt i vår önskan om högre politisk enhet följer här vår bedömning av IKL:s grundningsdeklaration.”

Denna kritik gäller inte bara IKL, utan också alla andra försök att i förtid upprätta en internationell organisation som bara kommer att förena en del av marxist-leninist-maoisterna internationellt.

Vi uppmanar er att jämföra detta med CPI(maoisternas) uttalande (som, för att vara rättvis, publicerades tre månader efter era kritiska anmärkningar):

Slutligen förmedlar vi våra kritiska synpunkter på IKF:s deklaration endast i avsikt att utveckla principiell enighet mellan MLM-partier och organisationer över hela världen som ett led i att uppnå målet om en socialistisk världsrevolution. Vi uppmanar alla MLM-partier och organisationer att klart uttrycka sina åsikter om de viktiga aspekterna av den internationella kommunistiska rörelsen och om bildandet av IKF, att nå en gemensam förståelse på en riktig grund; att lägga fram konkreta förslag som en del av ansträngningarna att uppnå enhet – kamp – ytterligare högre enhet i ideologiska och politiska aspekter. (p. 31)

Om sekterism

Ni frågar:

Kan man tala om fraktionalism gentemot IKF om det idag, bortsett från IKF självt, inte finns någon enhetlig internationell organisation? Varför skulle bildandet av IKF vara en fraktionistisk och splittrande handling? Jämfört med vem? (s. 3)

Detta är en ohederlig inramning av frågan. För det första är det felaktigt att framställa kritiken mot IKF:s syn på enhet som en anklagelse för fraktionalism; som mest har vi kritiserat dem för sekteristiska tendenser. Faktum är att ni inte kommer att finna orden “fraktionalism” eller “sekterism” nämnda en enda gång i vårt dokument ”Anteckningar…” Maoisterna i Indien var mycket mer direkta i detta avseende (se citatet längre fram i detta dokument).

För det andra verkar ni helt avfärda tanken på att IKF skulle kunna ha en sekteristisk inställning, med beviset att det inte finns någon annan existerande internationell gruppering av maoister. Om detta är den standard vi utgår ifrån, så skulle det logiskt sett vara omöjligt för IKF att ha en sekteristisk inställning. Och omvänt, nu när en gruppering existerar, även om den bara har enat en del av den internationella maoistiska rörelsen, är all kritik som kommer utifrån “sekteristisk”. Ser ni hur denna inramning är problematisk? Hur är enhet-kamp-enhet möjlig när debatten utformas i dessa termer?

Ni säger:

De som hävdar att IKF är fraktionistiskt försöker framställa sina speciella ståndpunkter som universella och försöker tala om sig själva som den sanna och enda representanten för strävandena till enhet hos den marxist-leninist-maoistiska rörelsen som helhet. Om denna typ av teser stöddes av ett stort marxist-leninist-maoistiskt parti i spetsen för en stor proletär revolution och i centrum för en pågående process för att bygga en ny kommunistisk international, skulle sådana teser åtminstone delvis kunna rättfärdigas. Men vem stöder dessa teser idag? Vem försöker antyda att IKF är fraktionistiskt? Endast små grupper som ser sig som representanter för m-l-m-rörelsen håller dessa tal. (p. 3)

För det första har RK aldrig sett oss själva som “representanter för m-l-m-rörelsen”. För det andra är det uppenbart felaktigt att endast “små grupper” har kritiserat IKF:s ståndpunkter och försöket att bilda en internationell maoistisk gruppering i IKR:s nuvarande tillstånd. Ni har själva citerat Filippinernas kommunistparti, ett av de mest avancerade kommunistpartierna i världen, som har fört folkkrig i över femtio år, och ändå avfärdar ni dem.

När det gäller de indiska maoisterna hade CPI (Maoist) vid tidpunkten för publiceringen av ”Kritiska anmärkningar…” ännu inte gjort något offentligt uttalande om IKF:s grundningsdeklaration. Ett uttalande gjordes den 19 maj och publicerades därefter i TLS-tidskriften. Jag kommer att citera det ganska utförligt, med tillägg av betoningar:

Marxist-leninist-maoistiska kommunistpartier, Filippinernas kommunistparti, UOC (MLM), PCM Italia, Galiciens maoistiska kommunistparti, Revolutionära kommunister, Norge (RK), Direktionskommittén för Kommunistiska arbetarunionen (MLM) Colombia, TKP/ML informerade om sin inställning till utkastet till förslag och IKF:s deklaration rörande den nuvarande allmänna politiska linje som den internationella kommunistiska rörelsen måste anta. Före detta publicerade vårt parti ett dokument där det tydligt skrev om den internationella kommunistiska rörelsens erfarenheter, sammanfattade den nuvarande internationella situationen och rörelsen och om bildandet av en internationell kommunistisk organisation som är lämplig för den, det vill säga om en proletär internationell organisation som omfattar maoistiska partier, organisationer och de därmed sammanhängande ideologiska, politiska och organisatoriska aspekterna. ICM publicerade även detta. Communist Party of Nepal (Revolutionary Maoist), Tunisia, PCR-RCP Canada-Isra, Communist Party (Maoist) of Afghanistan, Union Obrera Communista (MLM) gjorde ansvarsfulla studier och observationer, skrev kritiska anmärkningar och skickade till CUMIC för debatt. Men det kom inget svar från organisatörerna och anhängarna. De fortsatte inte debatten om dessa ståndpunkter, motsägelser och meningsskiljaktigheter som kom fram bland revolutionära kommunister.

Vårt parti anser att bristen på marxist-leninist-maoistisk arbetsstil som tillämpar metoden enhet-kamp-enhet, hos IKF skapar hinder för internationell enhet och att det är olyckligt. Vårt parti anser att vi inte kan uppnå en bred och stark enhet med dessa sekteristiska attityder och felaktiga metoder och att bildandet av IKF på grundval av deklarationen representerar ståndpunkter och särintressen hos en typ av marxist-leninist-maoister. Den anser att bildandet av IKF på grundval av en deklaration som representerar deras speciella intressen är omoget. Den menar också att IKF definitivt måste arbeta där det inte finns något sätt för hegemoni mellan parterna och hålla i åtanke att korrekta kamratliga relationer av ömsesidig respekt och jämlikhet beroende på ideologisk, politisk linje. (p. 26)

[…]

Vi begär med ett gott hjärta att IKF håller i minnet de kritiska synpunkterna från de partier och organisationer som inte anslutit sig till IKF och arbetar för enhet i den Internationella Kommunistiska Rörelsen (IKR) och för utveckling av den socialistiska världsrevolutionen. Vi deklarerar vår kritiska syn på IKF med samma synsätt. (p. 24)

[…]

Så det IKF som bildats i namn av “enhet” återspeglar bara attityden hos en sorts marxist-leninist-maoister. Det representerar inte den enhetliga uppfattningen hos flera partier. (ibid.)

[…]

Vi välkomnar IKF:s deklaration om att ha en korrekt förståelse av flera ideologiska, politiska och organisatoriska frågor rörande IKR och den socialistiska världsrevolutionen. Vi hoppas att detta skulle bidra till enhet inom IKR och till att uppnå målet med den socialistiska världsrevolutionen. Vi informerar dock tydligt om att IKF måste rätta till de ovan nämnda missförstånden i sin deklaration och allvarliga bristerna och att det är absolut nödvändigt att anta MLM:s arbetsstil […] (s. 31)

IKF:s misstag och brister i början indikerar dess ensidiga betoning och sekteristiska tillvägagångssätt. Vi anser att ICL måste rätta till även dessa. (p. 31)

Som ni kan se har CPI(Maoist) kritiserat IKF:s sekteristiska inställning i mycket klarare ordalag än RK någonsin gjorde, och de indiska maoisterna kan knappast betraktas som en “liten [grupp] som satte sig själva som representanter för m-l-m-rörelsen”…

Om folkkriget

När det gäller frågan om folkkrigets allmängiltighet skriver ni att RK reducerar folkkrigets allmängiltighet till “revolutionärt inbördeskrig”. Vår ståndpunkt är faktiskt att revolutionärt inbördeskrig är universellt, och att detta tar sig olika uttryck beroende på olika förhållanden, och att detta i allmänhet innebär väpnat uppror i kapitalistiska-imperialistiska länder, och utdraget folkkrig i halvkoloniala länder. Detta är i linje med Mao Zedongs ståndpunkt, som betonade att revolutionerna i kapitalistiska-imperialistiska länder och halvkoloniala, halvfeodala länder följer olika vägar.

Ni kritiserar oss för att vi “bara ser de specifika former som den kinesiska revolutionen tagit, men förnekar dess universella värde”, men ni förklarar inte vad detta universella värde består av. Det verkar oärligt att tala allmänt om Mao Zedongs universella bidrag utan att konkret definiera vad dessa bidrag består av. Är “folkkrig” synonymt med utdraget folkkrig, som det praktiserades i Kina, Peru och Nepal, och som det praktiseras i Indien och Filippinerna? Om så är fallet, hur kan en sådan revolution genomföras i ett kapitalistiskt-imperialistiskt land som Italien? Eller har “folkkrig” en bredare innebörd och syftar på revolutionärt inbördeskrig under ledning av kommunistpartiet mer allmänt? Om så är fallet, hur skiljer det sig då från “revolutionärt inbördeskrig”?

Kommentaren från de indiska maoisterna är passande:

“När det gäller frågan om att tillämpa teorin om utdraget folkkrig (det är mycket märkligt att IKF tog bort ordet ‘utdraget’ från utdraget folkkrig som Mao sa, och krympte det till bara folkkrig) i praktiken, ignorerade ICL-kamraterna helt ‘konkret analys av konkreta förhållanden’.”

Om trotskism och andra -ismer

Ett grundläggande fel i de kritiska anmärkningarna är att varje ståndpunkt hos CWU(mlm), PCm (Italia) och UOC(mlm) tas för att också vara RK:s ståndpunkter, till synes för att ”Anteckningar…” publicerades i tidskriften Two Lines Struggle. Men detta är knappast bevis för någonting, eftersom TLS är just en tidskrift för linjekamp och debatt. Naturligtvis får man inte utgå från att bidragen till tidskriften presenterar identiska linjer. Dessutom skickades ”Anteckningar…” till Communist Internationals hemsida med en begäran om att de skulle publicera den på avdelningen “Tribune of Debate”. Om CI valde att inte publicera dem, så kan RK knappast klandras för det.

Ni hävdar att det finns inslag av trotskism, hoxhaism och till och med postavakianism (?) i vårt dokument. Vi uppmanar er att tillhandahålla dokumentation för dessa påståenden, och vänligen var konkret. Vi vet ärligt talat inte var ni samtidigt hittar trotskism och hoxhaism i vårt dokument. Detta skulle verkligen vara en mycket allvarlig avvikelse, och vi kommer att vara tacksamma mot den som kan peka ut den exakt!

En värld att vinna,

E.S., på uppdrag av Revolutionära kommunister, Norge (RK)

 

Refererade dokument (i kronologisk ordning):

De revolutionära kommunisterna, Norge. “Anteckningar om Internationella Kommunistiska Förbundets (IKL) grundningsdeklaration”. 13 januari 2023. Publicerad på Maoisme.no: https://www.maoisme.no/2023/01/notes-on-the-founding-declaration-of-the-international-communist-league-icl/.

Nuova Egemonia. “Kritiska anmärkningar angående kommunikén “Noter till Internationella Kommunistiska Förbundets [LCI] grundningsdeklaration” från Revolutionära Kommunisternas Organisation i Norge”. Den 4 februari 2023. Publicerad på Nuova Egemonia: https://nuovaegemonia.files.wordpress.com/2023/02/critical-remarks.pdf.

Indiens kommunistiska parti (maoististerna) centralkommittén. “CPI:s (maoisternas) ståndpunkt om bildandet av Internationella kommunistförbundet (ICL)”. 19 maj 2023. I Two Lines Struggle 2023/2. Tillgänglig på Maoist Road: https://maoistroad.blogspot.com/2023/07/two-lines-struggle-2-edited.html.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...