Rapport från Revolutionära Kommunistiska Förbundets (Norge) vårkonferens.

9 JUNI 2024

RK:s årliga vårkonferens hölls i början av juni. Aktivister från hela landet träffades för en helg med intensiva politiska diskussioner, umgänge och inte minst sång. Två av huvudtemana var revolutionär strategi och en politisk plattform för förbundet.

I öppningstalet till konferensen sades det att:

Förutsättningarna för revolutionärt arbete i Norge är bättre än på mycket länge, förmodligen många decennier. Socialdemokratin är i kris, borgarklassen kämpar för att samla stöd för ett regeringsprogram, stora delar av arbetarklassen har upplevt reallönesänkningar de senaste åren och missnöjet bland studenter växer… På världsscenen skärps konflikten mellan de imperialistiska blocken och här hemma tar sig detta uttryck i en allmän militarisering av det norska samhället. Alla partier i Stortinget stöder upprustningen till krig mot Ryssland och Kina. Samtidigt har det vuxit fram en ny antiimperialistisk rörelse som fokuserar på att stödja den palestinska befrielsekampen. En ny generation studenter och ungdomar har blivit aktiva i solidaritetsarbetet för Palestina. Det mest synliga uttrycket för detta är de tältläger som har satts upp vid de största universiteten. 

Allt är på plats – nu är det våra ansträngningar som räknas. Vi måste utveckla den subjektiva faktorn: bygga upp RK, bygga upp den revolutionära rörelsen och förbereda grunden för det revolutionära kommunistpartiet. Vi är inte “väntare”: vi väntar inte på den stora revolutionära krisen, utan vi utgår från situationen här och nu för att bygga den revolutionära rörelsen. 

Politisk plattform för förbundet 

RK är i färd med att ta fram en ny politisk plattform för föreningen. En viktig del av konferensprogrammet var därför en kritik av RK:s nuvarande positionspapper och en diskussion om innehållet i en ny plattform. Deltagarna diskuterade de olika inspel som kommit in under kritikarbetet och kom med flera nya förslag till form och innehåll i en ny plattform för förbundet.

Under de senaste månaderna har det funnits flera olika åsikter om hur den nya plattformen ska se ut. Vissa har föreslagit att man ska utgå från det befintliga positionspapperet, medan andra har föreslagit att plattformen ska skrivas från grunden. Det rådde också viss oenighet om plattformens syfte: ska dokumentet innehålla detaljerade analyser och förklaringar, i syfte att övertyga människor som inte betraktar sig som kommunister, eller ska det vara en mer kortfattad enhetsplattform som anger de principer som förenar organisationen politiskt? Dessa frågor diskuterades ingående, och efter diskussionen var deltagarna i stort sett överens om att dokumentet kan kombinera flera överväganden samtidigt. Ett konkret förslag var därför att plattformen skulle delas in i tre delar och att varje del skulle behandla olika frågor:

1. Vår analys av världssituationen och situationen i Norge.

2. Förbundets enhetsgrund, som definierar vad det innebär att vara en revolutionär kommunist i Norge och vad som krävs för att bli medlem i organisationen

3. De viktiga uppgifterna och kraven för den revolutionära rörelsen under den kommande tiden.

Revolutionär strategi 

På kvällen den andra dagen hölls föreläsningar om revolutionär strategi, särskilt i förhållande till Palestinarörelsens arbete. Här följer ett par utdrag:

Vad är det som gör vår strategi revolutionär och kommunistisk? 

Målet med allt vårt arbete är att göra det möjligt för proletariatet att agera i enlighet med sina egna intressen, ta den sociala makten och avskaffa alla klasskillnader. Detta är måttstocken, själva kriteriet för allt vi gör. 

Varför deltar vi inte i val just nu? Det är inte på grund av någon dogmatisk princip, och det är absolut inte för att vi är “emot demokrati”. Det beror på att det i nuläget inte skulle bidra till att göra det möjligt för proletariatet att agera i enlighet med sina egna intressen, ta makten och avskaffa alla klasskillnader. Tvärtom skulle den snarare bidra till att göra människor passiva och oförmögna att agera självständigt; den skulle reproducera den borgerliga vanan att “lämna politiken till politikerna”. 

Vad innebär ett antiimperialistiskt perspektiv i den palestinska rörelsen? 

I palestinarörelsen arbetar vi för att främja ett genuint antiimperialistiskt perspektiv. Det innebär att vi stöder det väpnade palestinska motståndet, att vi fördömer den norska imperialismens medverkan i det nationella förtrycket av palestinierna, att vi visar hur Israel är en integrerad del av det imperialistiska världssystemet, att vi visar hur kampen i Palestina hänger samman med befrielsekamper runt om i världen och att vi är tydliga med att imperialismen inte kan avskaffas genom deklarationer, fredsavtal eller diplomatiska lösningar, utan endast genom revolutionär kamp av människor runt om i världen. 

I diskussionen efter föreläsningen togs det upp att kriget mot Gaza fungerar som ett “nytt Vietnam”: Palestina har blivit en brännpunkt i kampen mellan imperialismen och världens förtryckta folk, och det palestinska motståndet har inspirerat en ny generation unga människor runt om i världen att ansluta sig till den antiimperialistiska rörelsen.

Det togs också upp att vi kommunister i Norge kämpar i ett imperialistiskt land med en relativt stor arbetararistokrati som stöder det kapitalistiska systemet. Detta är en grundläggande utmaning för den revolutionära strategin. Deltagarna var i stort sett överens om att vi på kort sikt bör fokusera vårt arbete på de fattigaste, mest förtryckta och mest marginaliserade medlemmarna av arbetarklassen – de som är minst köpta av imperialismen, minst påverkade av reformistiska illusioner och som har mest att vinna på en revolution.

Konferensen avslutades traditionsenligt med en allsång av Internationalen.

Sammantaget var konferensen mycket givande, både för deltagarna och för föreningen som helhet. Diskussionerna var både grundliga och sakliga, med en hög politisk nivå. Vi har svetsat samman organisationen både politiskt och socialt, och vi har kommit ett stort steg närmare målet om en ny plattform för förbundet. Ett par av deltagarna som inte varit med på rikskonferenser tidigare beskrev det som ett bra första möte med resten av organisationen.

___

Mer om RK finns på https://www.maoisme.no/ 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...