Prostitution är sexuellt våld

Detta är en översättning av ett dokument som Indiens kommunistiska parti (maoisterna) har publicerat.


Den fenomenala världsomspännande ökningen av prostitution, sexhandel och sexturism, särskilt i tredje världens länder i kölvattnet av globaliseringen och den ekonomiska liberaliseringen, har under de senaste två decennierna skapat ett ökat intresse och en internationell debatt om frågan. Vissa organisationer och feministiska grupper kräver att prostitution och sexhandel skall avskaffas, medan andra aggressivt kämpar för att legalisera och erkänna prostitution som ett yrke. De som förespråkar legalisering kräver att prostitutionen ska få status som en bransch och att sex ska betraktas som likvärdigt med alla andra typer av arbete och att prostituerade ska betraktas som sexarbetare.

Frågan har fått stor betydelse i sammanhanget eftersom till och med ILO kräver att prostitution ska erkännas ekonomiskt som ett legitimt arbete.

Även i Indien har flera icke-statliga organisationer tagit upp frågan; vissa har hållit en konferens för sexarbetare, som i Kolkata[i] 1997, 1998 och återigen 2001, och lagt fram argument för att kräva legalisering. Några få har motsatt sig kravet på legalisering eftersom de ansåg att det bara skulle legitimera våldet mot kvinnor och försäljningen av människokroppar.

Hur bör proletariatet ställa sig till frågan om legalisering av prostitution? Skulle en legalisering av yrket förbättra de prostituerades ställning? Vilka är de grundläggande orsakerna till prostitutionen? Och varför har prostitutionen tagit ett fenomenalt språng under de senaste åren? Vilken är den rätta lösningen på problemet? Låt oss ta itu med dessa frågor.

En kort historisk bakgrund

Historiskt sett kan prostitutionens ursprung spåras till uppkomsten av klassamhället och den så kallade civilisationen, då kvinnan för första gången blev underordnad mannen. Avsaknad av äganderätt, åtskillnad från den sociala produktionen och arbetsfördelning enligt könsgränserna har gjort kvinnan maktlös och helt beroende av mannen från barndom till ålderdom. I ett klassuppdelat samhälle låg den ekonomiska och sociala makten naturligt i händerna på den klass som ägde de viktigaste produktionsmedlen.

Den stora majoriteten av de egendomslösa klasserna var tvungna att leva genom att sälja sitt arbete. Deras kropp har varit den enda tillgång som dessa icke ägande klasser har haft och det är bara genom att ställa kroppen i tjänst i utbyte mot lön eller ersättning in natura som deras fysiska överlevnad har kunnat säkras. Prostitution uppstår också ur tvånget i ett klassuppdelat samhälle att sälja sin kropp för att kunna försörja sig själv. Till skillnad från männen i arbetarbetande klasserna har kvinnor inte möjlighet att delta i liknande produktiva aktiviteter på grund av påtvingade patriarkala förhållanden i samhället. Eftersom varje klass är internt uppdelad längs könsgränserna och makten tillfaller mannen i varje klass på grund av patriarkala relationer, blir kvinnor maktlösa och socialt och ekonomiskt sårbara.

Även om kvinnor åtnjuter de fördelar och privilegier som den klass de tillhör har de alltså ingen egen oberoende ställning. De får sin klasstatus endast genom att de är knutna till männen i den klassen, antingen som döttrar, hustrur, systrar eller mödrar. När stödet från männen i hennes familj dras in blir hon egendomslös även om hon tillhör medelklassen, vilket leder till ett liv i osäkerhet och till och med fattigdom. Denna sociala och ekonomiska utsatthet hos kvinnor till följd av ojämlikhet mellan könen i klassamhällena spelar en viktig roll för att upprätthålla prostitutionen.

Kvinnor utan tillgångar och med få alternativ måste förlita sig på att sälja sina kroppar för att försörja sig själva och sina anhöriga. De som tvingas till prostitution är i allmänhet de utblottade, de utsatta delarna av samhället, tillhörande de lägre kasterna och stamfolket. Det enkla faktum att knappt 1 procent av världens egendom i dag ägs av kvinnor visar på kvinnors akuta sårbarhet och maktlöshet.

Prostitution skapas och upprätthålls av det mansdominerade samhället där manlig sexualitet och maskulinitet konstrueras socialt av patriarkatet och kvinnlig sexualitet kontrolleras och förringas. Maskulinitet bevisas av mannens förmåga att få tillgång till flera kvinnor. I det feodala samhället var prostitutionen begränsad och fanns till exempel kring tempel, institutionaliserad i form av devadasi-systemet[ii]. Utvecklingen av marknadskrafterna omvandlade prostitutionen till en handel. Prostitutionscentra växte fram i hamnstäder, kring kolonier för manliga migrantarbetare och kring kantoner och militärbaracker.

Naturkatastrofer som svält, översvämningar, jordbävningar och epidemier eller sociala och politiska omvälvningar som krig ledde till storskaliga förflyttningar av befolkningar och till en fenomenal ökning av antalet prostituerade, eftersom fler och fler uppryckta, olycksdrabbade kvinnor inte hade några andra möjligheter till försörjning.

Kolonialtiden gav alltså impulser till sexhandeln genom att tvinga miljontals kvinnor att sälja sina kroppar i de områden där manliga arbetare eller militära trupper fanns. Men det är de utvecklingsstrategier som de olika regeringarna i länderna i tredje världen tillämpade under den nykoloniala fasen som har lett till att sexhandeln har vuxit med stormsteg. Stora dammar, gruv- och industriprojekt, upplösning av självhushållningsekonomier genom modern teknik som leder till att hela samhällen blir fattiga, cykloner, översvämningar och familjer till följd av urskillningslös avskogning och så vidare, har drivit miljontals människor från sina hem och ett stort antal kvinnor har tvingats söka en tillflykt till prostitutionen för att klara sin försörjning.

Det finns till exempel 2-3 miljoner prostituerade i 400 rödljusområden i Indien (Indian Express[iii] 6/10/2000). 30 % av de prostituerade i landet är barn, vars antal ökar med 8-10 % per år. Nästan 80 % av de prostituerade tillhör de lägre kasterna och stamfolken som tvingas in i yrket för att överleva. Bland annat tvingas en betydande del av kvinnorna till prostitution på grund av patriarkalt förtryck i familjen och samhället. De har utsatts för våldtäkter av manliga chauvinister, för bedrägeri av älskare, för våldtäkter i samband med kommunala upplopp och för grymheter av polisen och statens väpnade styrkor, osv. Man uppskattar att sexhandlare i samförstånd med polisen varje år för omkring 100 000 fattiga nepalesiska kvinnor och barn från nepalesiska byar till indiska bordeller.

Globalisering och sexturism

Den enskilt viktigaste faktorn är dock främjandet av sexturism i länder i tredje världen. Turismen i länder i tredje världen, särskilt i Asien, blev en tillväxtindustri på 1970-talet och främjades kraftfullt som en utvecklingsstrategi av internationella biståndsorganisationer som Världsbanken, IMF[iv] och USAID[v]. Mellan 1960 och 1979 ökade antalet turister i Sydostasien med 25 gånger. De inkomster som dessa länder fick genom turismen uppgick till 4 miljarder dollar 1979. Thailand, Malaysia, Filippinerna, Singapore i Sydostasien och Kenya, Tunisien, Mexiko, Sri Lanka, Peru, länderna i Västindien etc. har gjort turismen till ett av sina viktigaste produktionsområden. Asiatiska, afrikanska och latinamerikanska kvinnor är den viktigaste exportprodukten som lockar manliga turister från Japan, USA och Europa. Enligt en CIA-rapport förs till exempel så många som 50 000 kvinnor och barn från Asien, Latinamerika och Östeuropa till USA under falska förevändningar och tvingas arbeta som prostituerade, misshandlade arbetare eller tjänare.

Enligt en rapport arbetar två- till trehundratusen kvinnor i sexhandeln i Bangkok, kamouflerade som massagesalonger och hotell. Enligt en annan uppskattning är siffran ännu högre – omkring 10 procent av Bangkoks kvinnor tros vara involverade i sexhandel trots det officiella förbudet mot prostitution. I Manila, Filippinernas huvudstad, uppskattas antalet prostituerade till cirka 100 000.

Den växande sexhandel som lett till en veritabel explosion i antal över hela världen under de senaste två decennierna är ett resultat av den politik för globalisering och ekonomisk liberalisering som de flesta länder i världen har antagit. De utvecklingsstrategier som tillämpades av de sydostasiatiska länderna under 1970-talet har upprepats i Indien under 1990-talet. Tre huvudskäl kan anges för den kvantitativa och kvalitativa ökningen av sexhandeln.

För det första är sexhandeln numera organiserad på global nivå, precis som alla andra multinationella företag. Det har blivit en transnationell industri. Det är en av de mest utvecklade och specialiserade branscherna som erbjuder ett brett utbud av tjänster till kunderna och har de mest innovativa marknadsstrategier för att locka kunder över hela världen. Sexindustrins viktigaste aktörer och förmånstagare är sammansvetsade och organiserade. Det invecklade nät av aktörer som är involverade i sexhandeln i dag omfattar inte bara de prostituerade och kunderna, utan ett helt syndikat bestående av hallickar, bordellägare, poliser, politiker och lokala läkare. De viktigaste aktörerna inom sexhandeln är inte begränsade av snäva nationella eller territoriella gränser i en globaliserad värld. De är verksamma både lagligt och olagligt, och man tror att vinsterna, enligt sexindustrins organisationer, för närvarande är lika stora som vinsterna från den globala illegala handeln med vapen och narkotika.

Storleken, omfattningen, organiseringen, kapitalackumulationens roll och de olika marknadsstrategier som används för att sälja sexuella tjänster gör att den samtida globala sexindustrin skiljer sig kvalitativt från den gamla prostitutionen och sexhandeln.

Den andra faktorn, som gör sexhandeln kvalitativt annorlunda i dag, är att den har blivit en vald utvecklingsstrategi för flera länder i tredje världen. Världsbanken, IMF, Asiatiska utvecklingsbanken och flera andra imperialistiska hjälporganisationer har uppmuntrat utvecklingen av turism- och underhållningsindustrin i länder i tredje världen i syfte att täcka deras underskott i betalningsbalansen och skuldsättningen. Som ett resultat av detta har sexturism och sexunderhållning utvecklats i en otrolig takt och har fått nationell och internationell legitimitet under globaliseringen som aldrig förr.

Den tredje faktorn som har lett till att sexhandeln har ökat är det imperialistiska kapitalets nykoloniala exploatering av billiga råvaror och resurser i tredje världen. De länder som har genomgått strukturella anpassningar under Världsbankens och IMF:s diktat tvingas exportera sina råvaror och billiga resurser. Kvinnor och barn utgör en viktig del av resurserna i länderna i tredje världen och betraktas därför som en viktig exportvara för dessa länders “utveckling”. Kvinnor och barn, vars arbete utnyttjas bortom acceptabla normer för mänskliga rättigheter, har blivit ett av de främsta verktygen för kapitalistisk ackumulation. Migrationen och handeln med kvinnor från områden med låg kapitalkoncentration till områden med hög koncentration, dvs. från landsbygd till stad och från de mindre utvecklade områdena i Asien, Afrika och Latinamerika (och nu även Östeuropa) till industriländerna.

Detta har blivit möjligt på grund av den massiva befolkningsökningen och utvecklingen av stora delar av befolkningen i länderna i tredje världen, som inte har något annat val än att sälja sina kroppar och sin arbetskraft för att klara sig själva. Och det är kvinnor och barn som utgör den huvudsakliga sammansättningen av dessa nyss berövade och fördrivna grupper på grund av globaliseringen. Det internationella kapitalet kan genom det enorma medienätverk som står till dess förfogande – tryckta och elektroniska medier, Internet etc. – forma tankarna hos de människor som lever i en redan patriarkalisk och mansdominerad värld till förmån för en kommersialisering av kvinnokroppen, på från det grövsta till det mest sofistikerade av sätt. Kapitalismen har förvandlat relationerna mellan människor till känslokalla kontantförhållanden; den har gjort varje aspekt av mänskligt liv till handelsvara, inklusive mänskliga kroppsdelar, kvinnligt reproduktionsarbete och praktiskt taget allt på jorden. Kapitalismen har ingen annan etik än att samla in vinster. Den har omvandlat kvinnan till ett sexobjekt och placerat henne på marknaden för försäljning. Under globaliseringen har detta nått nivåer som är okända i mänsklighetens historia på grund av de viktigaste aktörernas enorma omfattning och makt, och det har orsakat förödelse i livet för det stora flertalet av jordens eländiga.

Av ovanstående framgår det alltså att prostitution i dag har förvandlats till en global sexhandel – ett multinationellt eller transnationellt företag som ger enorma vinster till regeringarna i flera länder, till det multinationella syndikatet av kapitalister, hallickar, maffiagangsters, politiker och poliser, medan kvinnorna är hjälplösa offer i detta bisarra drama. Den årliga omsättningen för prostitutionsbranschen i hela världen uppgår till miljarder dollar. Det är inte konstigt att de imperialistiska organen, de icke-statliga organisationer som finansieras av dessa organ, regeringarna i vissa länder och medierna som kontrolleras av de imperialistiska hajarna har börjat arbeta för en legalisering av prostitutionen. Allt naturligtvis i de prostituerades namn. En hel del progressiva och liberaldemokratiska organisationer och individer stöder också uppriktigt legaliseringen ur en humanitär synvinkel. . Med tanke på hur de befintliga lagarna i Indien, Immoral Traffic Prevention Act [Lagen om förhindrande av omoralisk handel], 1986 och bestämmelserna i IPC (1860[vi]) är utformade och används, hävdar de att förtrycket av prostituerade kan avskaffas. De anser att genom att legalisera prostitutionen kommer kvinnor som utövar denna verksamhet att ha alla lagliga rättigheter som alla andra industriarbetare och slippa trakasserier från hallickar, poliser och kunder.

Låt oss nu analysera de argument som framförs för legalisering av prostitution och vems intressen de egentligen tjänar.

Argument för legalisering

Vesya Anyay Mukti Parishad (Kolkata), som är en sammanslutning av prostituerade som bildades under senare hälften av 90-talet, är en av de mest högljudda förespråkarna för legalisering. Nedan följer några av dess argument. “Prostitution är en livsstil som vilken annan som helst. Den är inte skapad för männens skull utan i första hand för de kvinnor som lever av den. Kvinnor i prostitution tjänar pengar på sexet och är familjeförsörjare.

“Vi tror att vi har mer makt än de flesta kvinnor i en mansdominerad patriarkal struktur. De relationer vi delar med männen i våra familjer är ärligare och mer jämställda eftersom dubbelmoralens purdah[vii] inte är nödvändig.

“Ekonomiskt oberoende av männen är en verklighet som vi njuter av med stolthet och värdighet. Bordellägare, skurkar, polisen och samhällets självutnämnda moraliska korsriddare trakasserar oss, försöker begränsa vårt oberoende och försöker ständigt att förstöra vår anda.

“Vi kräver att alla lagar om prostitution som är förtryckande och bidrar till att ytterligare kriminalisera prostitutionen avskaffas.”

“Vi tror att vi utmanar och underminerar maktstrukturer genom att använda en del av vår kvinnlighet – vår sexualitet – som en källa till makt och inkomst.”

Man vill skilja mellan “människohandel, som är en brottslig fråga, och prostitution för vuxna”.

“Vi anser att tjäna pengar på sex inte är att sälja en del av vår kropp, vilket inte skiljer sig på något sätt från att sälja vår hjärna eller vårt fysiska arbete.”

“Vi protesterar mot ett samhälle som anser att vår arbetsinsats är mindre prestigefylld än andra traditionella former av arbete.”

“Vi tror att trots att vi lever i ett kapitalistiskt patriarkalt samhälle och har upplevt friheten att leva utanför det patriarkala systemet, är det nästan omöjligt för oss att tänka oss att gå in i ett sådant system med dess inneboende dubbelmoral, ensidiga värdesystem och ojämlikhet.”

Man skulle bli förvånad över att dessa uttalanden kommer från en organisation som består av de prostituerade själva. Det verkar som om de prostituerade har valt att vara vad de är genom ett fritt val, att valet är en form av uppror mot det patriarkala systemet och förtrycket i familjen och samhället i stort. Genom dessa argument ställer man inte bara den individuella rättigheten mot de strukturella omständigheterna, utan man reducerar också de mänskliga rättigheterna till individens rättigheter. Argumenten rättfärdigar inte bara yrket utan försöker också locka in fler och fler kvinnor i sexhandeln i kvinnors frigörelses namn. Dessa så kallade sammanslutningar av sexarbetare organiseras uppenbarligen av icke-statliga organisationer eller individer med tvingande tendenser och försöker ge sexhandeln ytterligare ett uppsving i namn av frivillighet.

Den krassa verkligheten är att den överväldigande majoriteten av de prostituerade inte befinner sig där av egen vilja utan på grund av fattigdom, brist på resurser, utestängning och bedrägeri, att många har blivit offer för sexuella övergrepp antingen hemma, på arbetsplatsen eller på gatan, att en hel del av dem har köpts från svältande föräldrar av skrupellösa hallickar redan innan de nått puberteten, och att de har fått steroider som Benetradin för att göra undernärda barn artificiellt fylliga, på samma sätt som man gödslar nötkreatur och kycklingar för att de ska ge mer kött; Att vissa av dem görs till “gudstjänare” (devadasi) mot lagen och de unga flickornas vilja och skickas till bordeller för att tjäna som slavar åt sexhungriga, sadistiska kunder. Frågan om det fria valet uppstår inte. Här kan man notera att man lägger tonvikten på det fria valet eftersom man vill göra skillnad mellan att bli prostituerad frivilligt och människohandel. Den huvudsakliga kampanjen mot människohandel leds av behoven i de imperialistiska västländerna där det råder brist på vita prostituerade. Även i USA till exempel är över 70 procent av de prostituerade icke-vita.

I själva verket främjas detta argument för att göra det lätt att legalisera importen av prostituerade till de imperialistiska länderna och andra turistcentra.

Sangram (Sangli-Maharashtra), en frivilligorganisation som arbetar bland prostituerade, är ännu mer aggressiv när det gäller att försvara yrkets sak.

“På arbetsplatsen är hon mer än likvärdig med den manliga kunden och kontrollerar ofta villkoren för transaktionen. Kvinnor ‘behåller’ många malaks och vägrar att behandlas som mannens exklusiva egendom. Här visas kvinnor i prostitution som “befriade” och som arbetar självständigt på sina egna villkor. Det visas som ett alternativ för kvinnor att frigöra sig från patriarkatets strypgrepp.

Sangram hänvisar till kvinnors maktlöshet att ens behålla sina namn efter äktenskapet och förhärligar den “frihet” som antas vara inneboende i prostitutionen.

“I ett klassbaserat och mansdominerat samhälle tvingas kvinnor att inta en sekundär status som är helt och hållet manscentrerad, till och med makten att namnge sig själv förvägras henne eftersom hon i flera delar av landet till och med får ett nytt förnamn i samband med giftermålet, vilket tvingar henne att göra sig av med sin gamla identitet och anta en ny.

“Kvinnor i prostitution befinner sig i olika situationer. Även om en kvinna i prostitution väljer att stanna hos en man och utöva sitt ‘dhandha’ (yrke) ändrar hon inte sitt namn. Hon fortsätter att ha sin egen bostad och i själva verket är det mannen som kommer för att bo hos henne. I det här fallet är det omvänt: det sker på hennes villkor. “Kvinnor i prostitution utgör en enorm utmaning för familjestrukturen, systemet och dess värderingar. De utmanar faktiskt de patriarkala ‘värderingar’ som styr sexualiteten.

I den perverterade logik som dessa förespråkare för sexhandeln använder sig av är den prostituerade en fri och oberoende aktör som kontrollerar sin kropp och sexualitet och som utmanar familjen och patriarkala värderingar. I motsats till deras argumentation är prostitutionen lika mycket en skapelse av patriarkatet som dagens familj och samexisterar med den. Den bygger på den frihet som socialt sett är tillgänglig för män men förvägras kvinnor.

Som Engels kortfattat uttryckte det är det “mannens absoluta herravälde över det kvinnliga könet som samhällets grundläggande lag”. Hon är ett offer för patriarkalt förtryck inom yrket. När en kvinna väl har kommit in i yrket finns det ingen väg ut. Hon är helt utlämnad åt den sexhungriga kunden, hallickarna och polisen. Fysiska övergrepp och våldtäkter är vardagsmat. Mer än hälften av de prostituerade kvinnorna i länderna i tredje världen hade smittats av hiv/aids. I en kanadensisk rapport om sexindustrin från 1985 rapporterades att de prostituerade kvinnorna i landet lider av en dödlighet som är 40 gånger högre än det nationella genomsnittet. Det kan vara ännu värre i länder som Indien. Allt detta bevisar att argumentet att när prostitutionen legaliseras kan den regleras mer effektivt och därmed bli säker för alla inblandade, att spridningen av hiv kan bromsas, att sexarbetare kan få tillgång till hälsovård och så vidare, är rena bedrägerier. Faktum är att alla former av sexuell kommersialisering, oavsett om de är legaliserade eller inte, leder till en ökning av nivån av missbruk och exploatering.

Statens intresse av att tillåta legalisering är inte den prostituerade och hennes rättigheter utan att hindra spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar. Det innebär en omfattande reglering av prostitutionen genom en mängd lagar om zonindelning och tillstånd. Genom zonindelning avskiljs de prostituerade till en separat lokalitet och deras medborgerliga friheter begränsas utanför den angivna zonen. Licensiering innebär utfärdande av licenser, registrering och utdelning av hälsokort till kvinnorna. Legalisering gör det obligatoriskt för kvinnorna att regelbundet genomgå läkarundersökningar, annars riskerar de fängelse.

Att legalisera prostitution är att legalisera våld: Att beskriva prostitution som sexarbete och en prostituerad som sexarbetare innebär att man legitimerar sexuellt utnyttjande av hjälplösa kvinnor och barn. Det innebär att man ignorerar de grundläggande faktorer som driver kvinnor och barn in i prostitution, t.ex. fattigdom, våld och ojämlikhet. Man försöker få yrket att framstå som värdigt och som ett “jobb som alla andra jobb”.

Det är den organiserade kommersiella sexindustrin som är den starkaste förespråkaren för legalisering av prostitution med motiveringen att “sexarbete” är ett livskraftigt arbete – ett jobb som alla andra jobb. Att skapa en nation som anser att sexuellt utnyttjande och övergrepp är “arbete” skapar ett skydd för branschen mot kritikerna och kommer att öka deras vinster genom att öka sexhandeln genom legalisering.

Genom att betrakta kvinnor i prostitution som arbetstagare, hallickar som affärsmän och köpare som kunder, och därmed ge hela sexindustrin erkännande som en ekonomisk sektor, planerar regeringarna att avsäga sig allt ansvar för att ge kvinnor anständiga arbeten. På så sätt driver de in allt fler kvinnor i sexhandeln genom att skapa en föreställning om att sexarbete är som vilket annat arbete som helst.

Legalisering av prostitution är ingen lösning eftersom legalisering innebär att männen har en självklar rätt att vara kunder. Att ta emot tjänster som erbjuds genom ett normalt arbete är varken våldsamt eller kränkande. Att legalisera det som ett normalt yrke skulle innebära ett godkännande av den arbetsfördelning som männen har skapat. En uppdelning där kvinnors verkliga yrkesval är mycket snävare än mäns. En legalisering kommer inte att undanröja de skadliga effekter som kvinnorna drabbas av. Kvinnor kommer fortfarande att tvingas skydda sig mot en massiv invasion av främmande män, liksom mot fysiskt våld.

Legalisering innebär att staten reglerar prostitutionen för att säkerställa att den fortsätter och upprätthålls. Det innebär att de måste betala skatt, dvs. att den prostituerade måste betjäna fler kunder för att få in de pengar som behövs. Legalisering innebär att fler män blir kunder, att fler kvinnor behövs som prostituerade och att fler kvinnor, särskilt kvinnor i fattigdom, tvingas till prostitution. Att legalisera prostitution kommer bara att öka risken för exploatering. Erfarenheterna från de länder där prostitutionen legaliserats visar också att detta har gett handeln ett stort uppsving och ökat de sexuella övergreppen. I Australien och i vissa delstater i USA där legalisering genomfördes fann man till exempel att antalet illegala bordeller ökade på ett alarmerande sätt, samtidigt som den lagliga handeln ökade.

Kommersiell sexuell exploatering nedvärderar alla kvinnors och flickors liv genom att främja kvinnofientliga uppfattningar och attityder bland männen. Det lär männen att kvinnors kroppar är sexuella varor som kan bytas, användas och kastas bort, och följaktligen förvärrar det ojämlikheten mellan könen på alla områden i samhället. Det leder till en ökning av sexuellt våld och sexuella trakasserier mot kvinnor på arbetsplatsen och i hemmet. Den kränker de mänskliga rättigheterna för alla kvinnor och barn vars kroppar reduceras till sexuella varor som kan köpas och säljas på marknaden.

Det så kallade säkra sexet, som sägs vara en följd av legalisering och garantier för prostituerades rättigheter, är en myt. Man bortser från den inneboende maktdynamiken i sexuellt utnyttjande och från att den sexuellt utnyttjade kvinnan eller barnet inte har något annat val än att gå med på kundens krav, eftersom hon inte har möjlighet att kräva att kunden använder kondomer. Allt motstånd innebär mer våld.

Att försöka göra en skillnad mellan prostitution som sker genom val eller samtycke och tvångsprostitution eller människohandel, vilket alla som försvarar de prostituerades sak har försökt göra, är en övning i meningslöshet eftersom det i praktiken är extremt svårt att bevisa fall av tvångsprostitution. Det finns två viktiga internationella konventioner om mänskliga rättigheter som behandlar frågan om prostituerade och handel med kvinnor: konventionen om människohandel och utnyttjande av prostitution och andra, och konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor från 1949. Men dessa konventioner har, trots de stränga klausulerna mot hallickar, kopplare och människohandlare, inga mekanismer för att kontrollera efterlevnaden och har inte ratificerats av många länder. Och som vi har sett är det nästan omöjligt att få fram bevis från de sexuellt utnyttjade kvinnorna och barnen med tanke på sexindustrins ledares makt.

Och nu har ILO begravt dessa konventioner genom att i sin kontroversiella rapport från 1998 uppmana till ekonomiskt erkännande av prostituerade som legitimt arbete.

Vi måste förkasta alla argument för legalisering av prostitution och föreställningen att det är ett arbete att ägna sig åt sexhandel och sälja sin kropp för andras sexuella tillfredsställelse i utbyte mot pengar.

Legalisering av sexhandeln förespråkas kraftfullt av imperialisterna, av imperialistiskt sponsrade icke-statliga organisationer och individer samt av regeringarna i tredje världen, endast för att bevara prostitutionsinstitutionerna och därmed tjäna imperialisternas intressen av att göra kvinnor till handelsvaror.

Prostitution är våld mot kvinnor. Det är en förolämpning mot kvinnors självrespekt och en kränkning av deras grundläggande mänskliga rättigheter. Det är kriminellt att kalla våld och sexuella övergrepp mot kvinnor för arbete. Det är kriminellt att kalla försäljning av sin kropp för andras sexuella tillfredsställelse för arbete. Det är brottsligt och okänsligt av regeringar att avsäga sig ansvaret för att ge kvinnor och barn anständiga arbeten och tvinga dem in i sexhandeln i namn av legalisering av prostitution.

Våra krav bör vara att avskaffa prostitution och handel med kvinnor och barn, att ge alla som är verksamma inom sexhandeln ett lönsamt arbete och att straffa dem som är ansvariga för att uppmuntra sexhandeln och för alla former av diskriminering av kvinnor.

Vi måste mobilisera de kvinnor som prostituerar sig mot staten och kräva arbete samtidigt som vi kämpar mot alla former av förtryck och trakasserier från hallickar, människohandlare och polisen.

Vi måste informera de kvinnor som är fångade i prostitutionens onda nät om att det är bara genom att avveckla detta exploaterande system som bygger på klass- och könsskillnader och den värsta formen av patriarkalisk kontroll som de kan bli fria, oberoende och i stånd att bestämma över sitt öde.

 

[i]      Kolkata hette tidigare Calcutta.

[ii]     Devadasi-systemet var en integrerad del av den hinduiska religionen i det gamla Indien. Det är ett system där en kvinna före pubertetsåldern gifter sig eller tillägnas ett tempel, en tempelpräst eller någon lokal gudom.

[iii]   https://indianexpress.com

[iv]    Internationella valutafonden. https://www.imf.org/en/Home

[v]     USA:s motsvarighet till svenska biståndsorganisationen SIDA. https://www.usaid.gov

[vi]    IPC = Indian Penal Code =Den indiska strafflagen

[vii]  Purdah: praxis i vissa muslimska och hinduiska samhällen att avskärma kvinnor från män eller främlingar, särskilt med hjälp av en gardin.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...