Kommunistiska Internationalen och Kinas Kommunistiska Parti

Zhou En-lai: Kommunistiska Internationalen och Kinas Kommunistiska Parti

Den 14 – 15 juli 1960 höll Zhou En-lai en föredragning [i] på en konferens, som hade sammankallats av centralkommittén,  för partisekreterare på olika nivåer om Kommunistiska Internationalen och dess förhållande till Kinas Kommunistiska Parti. Zhou En-lais analys stämmer naturligtvis överens med Mao Zedongs i andra sammanhang, men innehåller en hel del intressanta  påpekanden och detaljer.

Jag har blivit ombedd av centralkommitténs politiska byrås ständiga utskott att tala om internationella förbindelser, särskilt förbindelserna mellan Kommunistiska internationalen och det kinesiska kommunistpartiet. Jag vill ta upp sex korta punkter:

  1. Det var nödvändigt att upprätta Kommunistiska internationalen och det var också nödvändigt att upplösa den. Från dess bildande till dess upplösning existerade Kommunistiska internationalen i 24 år (1919-43), som kan delas in i tre åttaårsperioder. Kamrat Mao Zedong kommenterade en gång att Kommunistiska internationalen fungerade bra under den första och tredje perioden, men inte särskilt bra under den andra. Med detta menade han inte att allt var bra under den första och tredje perioden och att ingenting var bra under den andra. Det råder ingen tvekan om att det var nödvändigt att bilda Kommunistiska internationalen, som spelade en viktig roll när det gällde att hjälpa till att bilda kommunistiska partier i olika länder och att stimulera deras tillväxt. Men när dessa partier växte upp och mognade fanns det inte längre något behov av att Kommunistiska internationalen existerade.

Under sina första dagar lyckades Kommunistiska internationalen förklara marxismen-leninismens teori och principer och främja den kommunistiska rörelsens globala utveckling. Även om Lenin vid denna tid åtnjöt stor auktoritet fattade Internationalen sina beslut på grundval av demokratisk centralism, och det rådde en livlig atmosfär där företrädarna för de olika partierna fritt uttryckte sina åsikter. Internationalen drog en tydlig gräns mellan de kommunistiska partierna och de socialdemokratiska partierna, och kritiserade samtidigt “vänsterns” infantila barnsjukdom. I internationalismens anda mobiliserade den revolutionärt folk i olika länder för att stödja Sovjetunionen och främjade olika folks revolutionära kamp och nationella revolutionära rörelser.

Icke desto mindre kom upplösningen av Kommunistiska internationalen också vid en lämplig tidpunkt. År 1935 antog den en resolution om att den inte skulle blanda sig i de olika partiernas inre angelägenheter, och efter det gav den dem faktiskt friare händer. Men vid den tiden fanns det fortfarande skäl för dess existens, eftersom den spelade en aktiv roll i kampen mot fascismen och för att upprätta enhetsfronten. I juni 1943, när det sovjet-tyska kriget bröt ut, upplöstes Kommunistiska internationalen.

Kommunistiska internationalens svagheter och misstag, särskilt under den andra perioden, kan sammanfattas på följande sätt: den misslyckades med att anpassa sina allmänna uppmaningar till verkligheten i olika länder, och den gav specifika instruktioner till enskilda partier i stället för att ge dem principiell vägledning, vilket innebar att den blandade sig i deras interna angelägenheter och hindrade dem från att agera självständigt och tillämpa sin egen initiativförmåga och kreativitet.

Detta är bara en grov utvärdering av Internationalen.

  1. Ett lands revolution och uppbyggnad är beroende av den praxis som folket i landet tillämpar. Endast genom att integrera marxismen-leninismens universella sanning med landets konkreta praktik kan man berika och utveckla marxismen-leninismen. Det är viktigt att summera sina erfarenheter, både positiva och negativa, under praktikens gång. Det kinesiska kommunistpartiet har samlat på sig rika erfarenheter. Trots de misstag som det har gjort genom att vid olika tillfällen följa “vänster”- eller högerlinjer har det fått viktiga positiva erfarenheter.
  2. Varje parti måste tänka självständigt när det gäller revolutionen och uppbyggnaden av sitt eget land. Endast ett självständigt tänkande kommer att förhindra att det upprepar andra länders negativa erfarenheter och göra det möjligt för det att dra nytta av deras positiva erfarenheter. Jag förstår att det finns många människor som inte tänker självständigt och som bara följer andra blint; det är inte lätt att ändra denna mentalitet. Självständigt tänkande betyder naturligtvis inte arrogans eller godtycke och det betyder inte att man vägrar att acceptera Kommunistiska internationalens goda idéer. Chen Duxiu var arrogant och godtycklig. Det var även kamrat Li Lisan, som ansåg att vi borde försöka ta Wuhan och vinna seger först i en provins eller flera provinser, att en eller flera segrar av detta slag skulle förebåda en seger över hela landet och att vi borde diskutera saken med Kommunistiska internationalen efter att vi hade tagit Wuhan; att Sovjetunionen skulle skicka trupper för att hjälpa till när den kinesiska revolutionen skulle ta fart, och att den kinesiska revolutionens framgång skulle innebära att kapitalistklassen i Storbritannien, USA, Frankrike och andra länder skulle vara dömd och att världsrevolutionen skulle börja. Kamrat Li Lisan skulle säkert skratta åt dessa idéer om han såg dem igen nu.
  3. I fråga om revolution och uppbyggnad bör ett land agera självständigt och förlita sig på sina egna ansträngningar. Kamrat Mao Zedong konstaterade en gång att båda revolutionerna i de två stora länderna, den ryska oktoberrevolutionen och den kinesiska revolutionen, lyckades när Kommunistiska Internationalen inte fanns. Om en ny internationell organisation skulle inrättas skulle det under nuvarande omständigheter vara svårt att uppnå politisk och ekonomisk jämlikhet mellan dess medlemmar.
  4. När vi granskar Kommunistiska internationalens erfarenheter bör vi ta ett helhetsgrepp. Stalin var ansvarig under en lång tid, och det fanns många brister och missgrepp. Men allt under hans tid var inte fel. Även under Internationalens andra period under Stalins sena år gjorde han mer för att uppmuntra än för att motverka revolutionära rörelser. När vi höll fast vid vår ståndpunkt, kunde han fortfarande acceptera våra åsikter och underförstått erkänna sina misstag. När hans tvivel visade sig vara malplacerade var han villig att ändra uppfattning. Han tvivlade till exempel på att vi var genuina marxister och att vi ville motsätta oss imperialisterna, men han ändrade sig i samband med Koreakriget. Stalin var alltså förnuftig. Det är sant att han gjorde fel i frågan om den kinesiska revolutionen, men de kinesiska kamraterna borde ta ett större ansvar för de misstag som gjordes i denna revolution, eftersom vi var den avgörande faktorn. Dessutom har vi redan insett och korrigerat våra misstag, och vår revolution har redan lyckats.
  5. Enhet är av största vikt, och länge leve internationalismen. Detta är en principiell fråga nu, precis som det var i det förflutna. Med enhet menar vi enhet som bygger på principer. Om det finns meningsskiljaktigheter bör vi försöka utgå från önskan om enhet och lösa dem genom lämplig kritik och kamp så att vi uppnår enhet på en ny grund. Samtidigt bör kritiken framföras vid rätt tillfälle och på ett vänligt sätt, och den bör baseras på fakta och resonemang. Om detta tillvägagångssätt inte fungerar på en gång, måste man ha tålamod, för det tar tid.

Det kinesiska partiet har stor erfarenhet av detta. Partiet begick “vänsterfel” tre gånger under en period av åtta år under det andra revolutionära inbördeskriget (1927-37), och det tog oss tio år, från Zunyimötet 1935 till den sjunde partikongressen 1945, att rätta till dem. Om detta är fallet med ett enskilt parti,  är det desto mer fallet med Kommunistiska internationalen. Vi måste hålla enhetens baner högt. Det innebär enhet med miljontals partimedlemmar och 200 miljoner andra människor i Sovjetunionen, med medlemmar i andra broderpartier och med de mer än 90 procent av människorna i hela världen som vill göra revolution.

Nu skulle jag vilja ta upp relationerna mellan Kommunistiska internationalen och vårt parti under olika perioder.

  1. Kommunistiska internationalens första period (mars 1919- juli 1927).

Under denna period var Kommunistiska internationalen till hjälp för den kinesiska revolutionen, även om den gjorde misstag i några principiella frågor. Efter sin start i mars 1919 skickade Internationalen delegationer till olika länder för att besöka framstående offentliga personer och arbeta med dem. I Kina närmade de sig inte bara Chen Duxiu och Li Dazhao; de besökte Wu Peifu  i norr och Sun Yat-sen i söder. Med hjälp av Internationalen grundades det kinesiska kommunistpartiet på mycket kort tid, eftersom 4 maj-rörelsen redan hade lagt grunden för det. Det kinesiska partiet identifierade sig snart med massornas kamp. Vid den tiden hade Internationalen börjat ägna mer tid åt Kinafrågorna i sina diskussioner. Frågan om revolutionen i öst diskuterades både vid dess andra kongress 1920 och dess tredje kongress 1921. Under sin fjärde kongress höll Internationalen en seriös debatt om den kinesiska revolutionen, och efter det rekryterade den många kinesiska intellektuella för att studera i Moskva. År 1923 antog den en resolution om samarbete mellan Guomindang och kommunistpartiet, som tillät partimedlemmar att gå med i Goumindang men stipulerade att partiet skulle behålla sitt oberoende. Det diskuterade också möjligheten att inleda en agrar revolution i Kina och man skickade oss instruktioner i frågan. När det kinesiska kommunistpartiet sammankallade sin tredje kongress i juni 1923 fanns det två dominerande åsiktsriktningar, “vänsterns” och högerns. Högerns uppfattning, som representerades av Chen Duxiu, var att den kinesiska revolutionen var en borgerligt-demokratisk revolution och därför borde ledas av borgarklassen, med proletariatet endast i en stödjande roll; och det nämndes överhuvudtaget inget om frågan om det ledarskap som skulle utövas av proletariatet. Den “vänster” åsikt, som representerades av Zhang Guotao, var att endast ett fåtal medlemmar av kommunistpartiet, och ingen från arbetarklassen, skulle ansluta sig till Kuomintang. I själva verket förnekade båda åsikterna proletariatets ledarskap. Även om partiet vid sin fjärde kongress antog resolutioner som kritiserade dessa åsikter kvarstod problemet. Som vi ser det nu var kritiken inte riktad mot det verkliga problemet. Massrörelsen var redan i full gång vid den tidpunkten, men felaktiga beslut fattades i viktiga frågor eftersom den opportunism som Chen Duxiu representerade fortfarande hade inflytande. Under Guomindangs andra kongress blev dess högerflygel, såsom Västra kullarnas klick, mycket mer aggressiv än tidigare. Men dessförinnan hade det skett en snabb ökning av styrkan hos vänsterkrafterna i Guomindang, efter dess nederlag mot köpmannafrikåren i Guangdong och dess östra expeditioner mot Chen Jiongming. Periodens politik, som kunde ha varit framgångsrik, borde ha varit att stödja vänsterflygeln och samtidigt utesluta högerflygeln. Men Chen Duxiu insisterade på att högerflygeln skulle återvända till Kuomintang och bli vald till dess andra kongress. Detta ledde till att högerflygeln blev mer arrogant. Vi gjorde också eftergifter i militära frågor. Vårt parti blev överrumplat när Chiang Kaishek attackerade oss genom att inleda Zhongshan  krigsskeppsincidenten och förstörde en del av vår maktbas inom militären. Vi var ingalunda svaga och borde ha slagit tillbaka, men vi misslyckades med det. Resultatet blev att vi bara hade det Oberoende regementet i den nationella revolutionära armén, som expanderade till två divisioner när det nådde Wuhan. Vid tiden för den nordliga expeditionen borde vi ha försökt få massornas och militärens stöd. Men medan Nordexpeditionen pågick, motsatte sig vårt partiorgan, Vägvisaren, som var baserad i Shanghai och som uttryckte Chen Duxius åsikter, expeditionen och hävdade att eftersom det var en tid av krig mellan krigsherrarna borde vårt folk i Guangdong inte ha startat expeditionen, utan borde ha försvarat sig och engagerat sig i masskampen. Vårt parti gav därför upp sitt ledarskap i expeditionen. När den agrara revolutionen var i full gång och kamrat Mao Zedongs artikel publicerades, gav Kommunistiska internationalen centralkommitté och Kinesiska kommunistpartiet den inget stöd. Vid den tiden var Chen Duxiu verkligen rädd för revolutionen och massorna. Kommunistiska internationalens exekutivkommitté gjorde likaså en felaktig analys av Kinafrågan, och dess sjätte, sjunde och åttonde plenum gjorde misstag i sin analys av olika klassers styrka i Kina. Särskilt det åttonde plenumet, som hölls i maj 1927, drog slutsatsen att bourgeoisien som helhet hade blivit förrädare. Vidare hävdade Internationalen att efter Wuhan-regeringens förräderi hade småbourgeoisien också gett upp revolutionen. När det gäller frågan om ledarskapet fanns det proletära ledarskapet redan i embryonal form under perioden av samarbete mellan Kuomintang och kommunisterna 1924, och vid tiden för Kuomintangs första kongress hade kommunistpartiet redan intagit en ledande roll. Som en självklarhet borde vårt parti ha tagit över armén, och det var fullt möjligt för oss att göra det under den revolutionära regimen i Guangdong, men centralkommittén gav upp ledarskapet. Sedan dog Lenin, och Stalin, som var upptagen av sin hårda kamp mot oppositionen i partiet, var helt oförmögen att formulera en exakt politik eftersom han inte var välinformerad om den kinesiska revolutionen. Eftersom den kinesiska revolutionens centrum låg i Guangdong borde partiets centrum – dess högkvarter – också ha flyttats dit. Men partiet hade fortfarande sitt huvudkontor i Shanghai, och Chen Duxiu vägrade helt enkelt att åka till Guangdong när han ombads att göra det. Därför kom de två centrumen ofta i konflikt med varandra. Det dröjde länge efter det att Wuhan intogs innan partiets högkvarter slutligen flyttades till Wuhan. Med tanke på allt detta bör våra partiledare ta ett större ansvar för de missförhållanden som uppstod under den första perioden. Vid den tiden hade kamrat Mao Zedong ännu inte etablerat sin auktoritet; det var omöjligt för honom att göra det. Dessutom hade partiets ledare ännu inte fått en djup förståelse för marxismen-leninismen och det fanns fraktiosmakeri bland dem, vilket förvärrades av Chen Duxius patriarkaliska arbetssätt. Allt detta hindrade partiets politiska och ideologiska utveckling.

  1. Kommunistiska internationalens andra period (juli 1927- juli 1935). Under den här perioden var den Kommunistiska internationalens linje i huvudsak felaktig, och dess inflytande på vårt parti var mycket allvarligt. I juli 1927 förrådde Wuhan-regeringen revolutionen, vilket avslöjade bankrutten i Chen Duxius kapitulationistiska linje. I detta kritiska ögonblick skickade Internationalens exekutivkommitté ett brev till vår centralkommitté. I detta brev uttryckte exekutivkommittén optimism om revolutionens framtid, men misslyckades med att göra en korrekt analys av dess drivkraft och av förhållandet mellan klasserna, och hävdade att bourgeoisien och småbourgeoisien alla hade förrått revolutionen. Den föreslog sju uppgifter för revolutionen: 1) att dra sig ur Wuhan-regeringen; 2) att utfärda en deklaration; 3) att stanna kvar i Guomindang och organisera en vänsterflygel inom det; 4) att organisera arbetarkampen; 5) att beväpna arbetarna och bönderna; 6) att förbereda sig på möjligheten att gå under jorden; och 7) att motsätta sig opportunismen. Dessa uppgifter innefattade inte att organisera väpnade styrkor, inrätta lokala regeringar eller fördjupa den agrara revolutionen, vilket var just de saker som vi borde ha koncentrerat oss på.

Frågan om att motsätta sig Chens opportunism måste relateras till frågan om organisation. Internationalen skickade Borodin till vårt parti, och vid ett möte i den politiska byrån blandade han sig direkt i våra interna angelägenheter genom att inrätta en provisorisk stående kommitté. Detta beslut godkändes i all hast. I ett uttalande från centralkommittén den 13 juli nämndes endast ett utträde ur Wuhan-regeringen. Vid den tiden hade vårt parti fortfarande några väpnade styrkor, till exempel de som leddes av Ye Ting, så vi beslutade att starta Nanchang-upproret. Målet med upproret var att marschera söderut till Shantou, ockupera hamnen där och sedan fortsätta till Guangzhou. Det var ett korrekt drag, men ledningen förstod inte upproret på rätt sätt. De uppfattade det som en rent militär aktion, baserad på att städerna var av största vikt, utan någon tanke på att integrera sig med de lokala bönderna för att upprätta basområden på landsbygden. Internationalen skickade några representanter till Kina, och under ledning av B. Lominadze hölls ett partimöte i Hankou den 7 augusti. Vid detta möte tog partiet klart ställning mot opportunismen, men det misslyckades med att göra en korrekt sammanfattning, ge korrekta instruktioner eller fastställa bestämda uppgifter i samband med så viktiga frågor som hur vi skulle integrera vår kamp med den agrara revolutionen, hur vi skulle driva massrörelsen framåt och hur vi skulle organisera väpnade styrkor, regeringar och basområden. När Zhang Tailei kom till Shantou för att informera oss om mötet kritiserade han bara opportunismen och berättade inte hur vi skulle utföra vårt arbete. Eftersom jag fortfarande ansåg att städerna var av största vikt och inte hade dragit några lärdomar av Shanghai-upproret och Nanchang-upproret, såg jag inte behovet av att gå upp i bergen och engagera mig i kamp på landsbygden.

Den kinesiska revolutionens misslyckande fick oppositionens fraktion att angripa Stalin hårdare. År 1927 skrev Stalin en rad artiklar i ett försök att vederlägga deras åsikter, men hans teoretiska analys av den kinesiska revolutionen och hans bedömning av situationen var till stor del felaktig. Han hävdade att bourgeoisien och småbourgeoisien hade lämnat det revolutionära lägret en efter en, att revolutionen snart skulle nå högvatten och att den snabbt höll på att förvandlas till en socialistisk revolution.

Influerad av Stalins och Kommunistiska internationalens teoretiska analyser och bedömningar av situationen antog centralkommitténs provisoriska politiska byrå vid sitt utvidgade möte i november 1927 en putschistisk linje, uppmanade till uppror överallt och insisterade på att revolutionen redan var på högvarv. Organisatoriskt sett fick många personer i partiet disciplinära bestraffningar, ett av de mest framträdande fallen var uteslutningen av Tan Pingshan. Kamrat Mao Zedong och personer som jag själv utsattes alla för disciplinära åtgärder. Vid novembermötet beslutade centralkommittén att genomföra Guangzhou-upproret, men utan att ange några bestämda mål. En tysk och en man från Sovjetunionen hjälpte till att leda upproret. Efter upprorets misslyckande och kamrat Zhang Taileis död skickade centralkommittén kamrat Li Lisan till Hongkong för att leda arbetet i Guangdongprovinsen. Detta var putschismens höjdpunkt. Guangdong drabbades hårdast av den, och antalet kadrer som dödades där var störst. Eftersom partiet inte lyckades dra lärdom av upproren i Shanghai, Nanchang och Guangzhou, förespråkade den politiska linjen fortfarande till uppror överallt, vilket ledde till en stor förlust av revolutionär styrka, särskilt i de vita områdena. Ett annat misstag som gjordes organisatoriskt var att ersätta partiets ledare med personer från arbetarklassen, vilket skapade mer förvirring i det ledande organet och förvärrade fraktionsverksamheten. Den grundläggande orsaken till detta låg också i Kommunistiska internationalens instruktioner.

Nu några ord om det kinesiska kommunistpartiets sjätte nationella kongress. Den sjätte kongressen sammankallades i enlighet med en resolution som antogs av Kommunistiska internationalens exekutivkommittés nionde plenum. En delegation från det kinesiska kommunistpartiet, däribland Xiang Zhongfa och andra hade deltagit i detta plenum. När det gäller den sjätte kongressen fanns det först och främst ett problem med de delegater som deltog i den. På grund av betoningen på arbetarklassens ursprung fanns det 41 arbetare bland de 75 delegaterna. Fjorton av de sexton delegater som senare blev förrädare var arbetare. De personer som ledde arbetet vid den sjätte kongressen på uppdrag av Kommunistiska internationalen var bland annat Bucharin, en fransk kamrat och Togliatti, men det praktiska arbetet stod Mif för. När medlemmarna i centralkommittén valdes lades alltför stor vikt vid arbetarklassens ursprung. Många av de cirka 20 medlemmar som valdes var arbetare, medan några kamrater som verkligen hade hög prestige i partiet lämnades utanför. Efter kongressen stannade Qu Qiubai och Zhang Guotao i Moskva för att tjänstgöra som verkställande medlemmar i Kommunistiska internationalen. I sina resolutioner gjorde den sjätte kongressen en korrekt analys av den kinesiska revolutionens natur (en borgerligt-demokratisk revolution) och dess uppgifter (att motsätta sig imperialismen och feodalismen), men en felaktig analys av klassförhållandena och så vidare, och hävdade att hela bourgeoisien och hela det övre skiktet av småbourgeoisien hade förrått revolutionen. När det gäller jordfrågan fastslogs det i resolutionerna endast att godsägarklassens mark skulle konfiskeras och överlämnas till en bondekonferens för omfördelning, och den militära frågan nämndes inte särskilt. Efter den sjätte kongressen samlade fraktionen vid Sun Yat-sen-universitetet under ledning av Wang Ming sina krafter för att motsätta sig den kinesiska delegationen till Kommunistiska internationalen. Sun Yat-sen-universitetet, som grundades i Moskva 1925 med Mif som vicepresident, hade skrivit in några av våra partikadrer från den stora revolutionens period och även några unga människor, däribland sådana som Wang Ming och några vänstermänniskor från Kuomintang. Fraktionsstriderna var omfattande vid universitetet, och de fortsatte efter den sjätte kongressen. Genom att motsätta sig den kinesiska delegationen motsatte sig Wang Mings fraktion i själva verket det kinesiska partiets centralkommitté och hävdade att den inte längre var kompetent och att dess medlemmar måste bytas ut. Under inflytande av den utrensning som genomfördes av  SUKP(b), hade det gått från dåligt till sämre under 1929 och 1930; människor uteslöts ur partiet på minsta misstanke och vissa blev till och med förvisade.

Efter den sjätte kongressen skickade Kommunistiska internationalen en polsk kamrat och en tysk kamrat till Kina. År 1929 kom fyra brev från Internationalen. I det första brevet uppmanade den oss att motsätta oss högertendensen, i det andra att motsätta oss alliansen med de rika bönderna, i det tredje att offentliggöra de röda fackföreningarna och i det fjärde att motsätta oss Omorganiseringsklicken (Wang Jingwei och Chen Gongbo) och den tredje kraften. Alla dessa brev hade ett inflytande på Li Lisans linje. I det fjärde brevet hävdades att situationen höll på att bli mogen för en direkt revolution och man uppmanade till politiska strejker för att förbereda sig för den.

Jag åkte till den Kommunistiska internationalen i mars 1930. I juli träffade jag Stalin, som noga följde de militära striderna i Kina. En resolution om Kinafrågan antogs av Kommunistiska internationalens exekutivkommittés politiska sekretariat, med de sex resolutionerna från Fjärran Östernbyrån bifogade som bilaga. Stalin sade att det fanns för många resolutioner för Kina att genomföra, att det skulle vara bättre för oss att betrakta dem som rena utkast. I Kina antogs Li Lisans linje den 11 juni. Enligt denna linje skulle partiet först vinna seger i en eller flera provinser, och en sådan seger skulle markera början på revolutionen i hela Kina. Samtidigt planerades att iscensätta uppror i hela landet och att inta Wuhan, Nanchang, Changsha och andra storstäder. Senare intogs Changsha, och två utvidgade möten med den politiska byrån hölls efter varandra den 1 och 3 augusti. Li Lisan sade att han skulle diskutera med Kommunistiska Internationalen efter att ha intagit Wuhan. Även om Li Lisans linje bara följdes i tre eller fyra månader, medförde den stora förluster för partiorganisationerna på många håll. Centralkommittén sammankallade därför sin tredje plenarsession i september. Det fanns fortfarande ett “vänster”inflytande, eftersom Kommunistiska internationalens sju resolutioner vidarebefordrades till sessionen. Xiang Zhongfa och jag lämnade rapporter, Qu Qiubai höll ett avslutande tal och Li Lisan höll ett föredrag. Li Lisan kritiserades skarpt vid sessionen, men formuleringen i slutresolutionen var inte lika skarp. Vid den tredje plenarsessionen gjordes också en del misstag. Till exempel kritiserades He Mengxiong och Chen Shaoyu (Wang Ming). En del av kritiken var korrekt men annat var det inte. Vid sessionen togs ett antal personer in i centralkommittén, men He Mengxiong fanns inte med bland dem. I själva verket var dock många av He:s åsikter korrekta. Praxis att skicka inspektörer till lokala områden som kejserliga sändebud började också i och med den tredje plenarsessionen. Vid den tiden klagade den kommunistiska internationalen över att det kinesiska kommunistpartiets centralkommitté inte fäste tillräcklig uppmärksamhet vid sovjetområdena. I enlighet därmed skickade centralkommittén ganska många personer till dessa områden, vilket påverkade arbetet där negativt.

I oktober 1930 kom ett brev från Internationalen där det stod att centralkommittén hade fel och följde en “försoningslinje”. Wang Ming och andra började ställa till med problem. Dessutom kastade Mif:s ankomst partiet in i en kris. Wang Ming skrev en pamflett där han bad centralkommittén att hålla ett krismöte och byta ledning. Därav den fjärde plenarsessionen. Sessionen förkastade de resolutionsförslag som vi hade förberett och Mif själv utarbetade nya. Tredje plenarsessionen hade följt den resolution om Kina som antagits av politiska sekretariatet i Internationalens exekutivkommitté. Den fjärde plenarsessionen gjorde detsamma och antog, med stöd av brevet från Internationalen, en ultra”vänster”-linje som motsatte sig Li Lisans “vänster”-linje och antog en resolution som fördömde den. Efter den fjärde plenarsessionen fick Wang Mings pamflett allt större inflytande. Han intog en ännu mer ”vänster”inriktad ståndpunkt och motsatte sig Li Lisans så kallade högertendens och den tredje plenarsessionens “försoningslinje” och formulerade en ännu mer ”vänster”inriktad linje. Detta, tillsammans med förräderiet från några ledande medlemmar av centralkommittén, orsakade stora förluster för vårt parti.

I augusti 1931 återvände Mif till Sovjetunionen. I augusti antog Kommunistiska Internationalen en resolution som kritiserade centralkommitténs tredje plenarsession och hävdade att det kinesiska partiet var mycket stärkt efter den fjärde plenarsessionen, när det i själva verket befann sig i större oordning. Den fjärde plenarsessionen behöll mig i den politiska byrån, men uteslöt Qu Qiubai. Senare begav sig Wang Ming till Internationalen, Zhang Guotao och Chen Changhao till det sovjetområdet Hubei-Henan-Anhui och jag till det centrala sovjetområdet. Vid den tiden var endast ett fåtal personer kvar i det centrala organet, de flesta av medlemmarna hade åkt till olika platser för att ta makten. En provisorisk central ledning av partiet bildades i Shanghai med Internationalens godkännande. Det antog en resolution om incidenten den 18 september 1931 och i januari 1932 en annan som krävde att man först skulle vinna seger i en eller flera provinser och sedan ta större städer. Vissa kamrater som hade korrekta åsikter, som Mao Zedong och Liu Shaoqi, anklagades för att göra sig skyldiga till “högeravvikelser”. Efter Ningdumötet avlägsnades kamrat Mao Zedong från arméns ledning. År 1933 pågick en ny kamp mot Luo Mings linje och mot Deng Xiaoping, Mao Zetan, Xie Weijun och Gu Bai – alla kamrater som hade korrekta åsikter attackerades. Jiangxiprovinsen drabbades hårdast, eftersom den provisoriska centrala ledningen i början av 1933 flyttades dit för att genomföra Kommunistiska internationalens linje. Som ett resultat av detta förlorade partiet nästan 100 procent av sin styrka i de vita områdena (Guomindangkonrollerade områden – ö.a.) och 90 procent i sovjetområdena. I militära frågor agerade Li Teh, även om han bara var rådgivare, som en överherre och hade det sista ordet. Han höll med om Bo Gu:s militära linje, och hans linje gällde fram till Zunyimötet. Genomförandet av den linjen slutade med tillbakadragandet från Jiangxiprovinsen och den påtvingade långa marschen. När vi ser tillbaka måste vi erkänna att det inte fanns något alternativ. Det var vid Zunyimötet som kamrat Mao Zedong korrigerade den felaktiga linjen i militära frågor och räddade den kinesiska revolutionen. Utan Zunyimötet skulle den kinesiska revolutionens framgång ha fördröjts på obestämd tid. Efter mötet, även om partiet led förluster under den långa marschen och det skakades av Zhang Guotaos försök att splittra det genom att inrätta en separat “centralkommitté”, klarade partiet av stormar och svårigheter under kamrat Mao Zedongs ledning och övervann den kris det befann sig i.

Så under sin andra period gjorde Kommunistiska internationalen allvarliga misstag, när den styrde det kinesiska partiet. Under denna period gjorde också det kinesiska partiet många misstag som ledde till stora förluster för revolutionen. Visst bör vi kineser bära ansvaret för våra misstag, men Kommunistiska internationalen hade också mycket att göra med dem.

  1. Kommunistiska internationalens tredje period (1935-43). Under denna period upprätthöll det kinesiska partiet färre kontakter med Kommunistiska internationalen. Internationalen höll sin sjunde kongress i juli-augusti 1935. Stalin var mer upptagen av inhemska problem, och Dimitrov var ansvarig för Internationalen. En resolution antogs om att exekutivkommittén skulle flytta fokus på sitt arbete till att formulera de grundläggande politiska och taktiska linjerna för den internationella arbetarrörelsen och att den i allmänhet inte skulle lägga sig i parternas inre angelägenheter i olika länder. Vid den tiden utvecklade Internationalen den antifascistiska enhetsfronten, vilket sammanföll med bildandet av den antijapanska nationella enhetsfronten i Kina. När Zhang Xueliang och Yang Hucheng arresterade Chiang Kai-shek i samband med Xi’anincidenten, förklarade Internationalen öppet att Zhang var de japanska imperialisternas bandhund och att arresteringen av Chiang Kai-shek passade Japans behov. Denna bedömning var helt felaktig. Vårt eget förhållningssätt till Xi’anincidenten var på det hela taget korrekt.

Även om kamrat Mao Zedong ledde det kinesiska partiet under denna period, hade Kommunistiska internationalen fortfarande inflytande. Huvudproblemet var Wang Mings linje som åter dök upp. Wang Ming kom tillbaka från Internationalen i slutet av 1937 och sade att han hade talat med Stalin. Han hävdade att han talade för Internationalen och föreslog att “allt borde gå genom enhetsfronten” och förklarade att Kuomintang, liksom kommunistpartiet, hade samlat utmärkta ungdomar kring sig. Efter sin återkomst fick Wang Ming ansvaret för Changjiangbyrån. Han lurade ett antal människor och drev igenom sin linje en andra gång. Även om denna linje bara genomfördes under en kort tid hade den ett inflytande i norr, på den Nya fjärde armén och på Shanghai. Det går inte att förneka att Wang Mings linje hade något att göra med Kommunistiska internationalen. Stalin litade på Wang Ming, och Dimitrov var vänligt inställd till honom. När jag senare åkte till Moskva för att tala om Wang Mings misstag blev Dimitrov förvånad över vad jag hade att säga. Efter Zunyimötet uppstod en ny situation i vårt parti under Mao Zedongs ledning. Vid den sjätte centralkommitténs sjätte plenarsession kritiserades Wang Ming, och när många kadrer började lära känna honom bättre blev han gradvis isolerad. Till och med Chiang Kai-shek avvisade honom och vägrade att göra honom till minister. Kamrat Mao Zedong sade att saker och ting skulle ha varit värre om Wang Ming hade fått en ministerpost.

1939 inledde Hitlertyskland det andra världskriget. Den ömsesidiga icke-angreppspakt som undertecknades av Sovjetunionen och Tyskland försatte partierna i de kapitalistiska länderna i en svår situation och orsakade stor ideologisk förvirring. Den 1 september gav kamrat Mao Zedong sin “Intervju given till en korrespondent för Nya Kinas Dagblad rörande det nya internationella läget”, [ii], vilken jag tog med mig som utskrift till Kommunistiska internationalen för att distribuera den till de andra broderpartierna. Internationalen hade höga tankar om den, och sade att det kinesiska partiets ledare hade rätt och gav den stort stöd.

Under denna period blandade sig Kommunistiska Internationalen fortfarande i viss utsträckning i vårt partis interna angelägenheter, även i organisatoriska frågor. Men den blandade sig i mindre än under den första perioden och Kommunistiska internationalen och det kinesiska kommunistpartiet mycket mindre än under den andra perioden. Efter att kriget bröt ut blandade den sig i mycket lite. Dessutom hade vårt parti vid den tiden blivit moget och upprätthöll lite kontakt med Internationalen. År 1943 upplöstes den kommunistiska internationalen.

Anmärkning: Den omfattande notapparaten till själva artikeln har utelämnats här. Den som vill ta del av alla fotnoter, rekommenderas att gå till den första av länkarna nedan.

 

Översättning: RBT

[i] https://bannedthought.net/China/Individuals/ZhouEnlai/SelectedWorksOfZhouEnlai-V2-Searchable.pdf  – se sid. 306 – 319.

[ii] https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-2/mswv2_17.htm eller ”Intervju given till en korrespondent för Nya Kinas Dagblad rörande det nya internationella läget”,  Mao Tsetung: Valda verk band II, sid. 252 – 258

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...