Hur länge har kampen för maoismen pågått i Sverige? 

Den gonzalistiska Kommunistiska Föreningen har nyligen genomfört ett vinterläger med ett begränsat antal deltagare. I ett av uttalandena https://kommunisten.nu/?p=14190 från denna konferens påstås det: ”Kampen för maoismen i Sverige har varit lång och pågått i över 40 år.”

Kampen för maoismen i Sverige skulle alltså ha pågått i endast 40 år i Sverige. Det betyder att kampen för maoismen i Sverige inleddes någon gång 1980 – 1983 (2023 – 40). Vad var det som hände i början av 1980-talet i Sverige? Föddes någon av de ledande gonzalisterna i den nuvarande Kommunistiska Föreningen då? 

Faktum är att kampen för maoismen i Sverige inleddes redan i och med bildandet av Sveriges Kommunistiska Arbetarförbund (SKA)1956, vars ordförande Set Persson var. Set Persson reagerade direkt på Chrusjtjovs tal på SUKP:s 20:e partikongress och skrev broschyren ”Vart vill Chrusjtjov leda kommunisterna?”. SKA uppmärksammade tidigt utvecklingen i Kina, bl.a. utgivningen av KKP:s artikel ”De historiska lärdomarna av proletariatets diktatur” (1957). Set Persson dog emellertid redan 1960 och ingen i SKA kunde tyvärr axla hans ledarskap. SKA, som aldrig hade haft fler än 250 medlemmar, förlorade medlemma successivt fram till uppkomsten av de Marxistiska sällskapen 1964, som senare bildade Kommunistiska Förbundet (marxist-leninisterna), d.v.s. KFML, 1967. När en partidelegation från SKA besökte Kina i mitten av 1960-talet, förmodligen 1964, påpekade de kinesiska kamraterna erkännsamt att Set Persson var före dem i fråga om den offentliga polemiken mot Chrusjtjov och den moderna sovjetrevisionismen. De kvarvarande medlemmarna i SKA anslöt sig till de Marxistiska sällskapen och senare till KFML.

När KFML bildades 1967, slogs det fast i grundsatserna att ”Förbundet står på den vetenskapliga socialismens, marxismen-leninismens Mao Tse-tung tänkandets grund.” När KFML ombildades till Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1973, fortsatte grundsatserna att gälla och SKP tog heller aldrig något nytt partiprogram.

I praktiken upprättade KFML via sin föregångare Marxistiska sällskapen senast 1966 broderpartiförbindelser med KKP, vilka sedan övertogs av SKP. Valda verk av Mao Tse-tung band I översattes nämligen redan 1966 av Nils Holmberg, en av KFML:s grundare, som genomförde översättningsarbetet i Kina. SKP:s ledning träffade regelbundet kader från KKP på Kinesiska ambassaden i Stockholm liksom skickade partidelegationer med jämna mellanrum till Kina.

På splittringskonferensen i november 2022, då gonzalisterna genom utstuderad fraktionsverksamhet tog makten i Kommunistiska Föreningen, sade ett av deras ljushuvuden att KFML/SKP/SKP(m-l)/SKA [i] aldrig varit maoistiska. Detta ljushuvud hade själv tillhör det anti-maoistiska RKU/KP, innan han anslöt sig till Kommunistiska Föreningen. KP:s föregångare, KFML (r), gjorde ett misslyckat försök på 1970-talet att upprätta broderpartiförbindelser med KKP. Han menade alltså på fullt allvar att KKP och Mao Zedong upprättade broderpartiförbindelser med icke-maoistiska partier och organisationer! Vilken misstroendeförklaring mot KKP och Mao Zedong! Men gonzalisterna menar naturligtvis att Mao Zedong själv aldrig förstod att han var maoist! [ii]Det är först i och med Perus Kommunistiska Partis och Gonzalos ”syntetisering” som Mao Zedong har blivit maoist! Det påminner om mormonerna som återlöser de döda, d.v.s. döper döda förfäder i efterhand, som inte kände till Jesus, så att också de kan få evigt liv.

Den som vill sätta sig in i den kommunistiska rörelsen utveckling i Sverige efter andra världskriget bör självfallet studera Den sanna historien om de svenska kommunisterna, [iii]som har utgivits av Oktoberförlaget.

 

Rickard B. Turesson 

[i] När partivänstern i SKP, som hade bekämpat högerlikvidatorerna i partiet och vilka hade försökt tillämpa Deng Xiaopings linje på svenska förhållanden, uteslöts eller självmant lämnade SKP, bildade den först SKP(m-l), som senare bytte namn till Sveriges Kommunistiska Arbetarparti (SKA). SKA stod på SKP:s andra kongress (1976) grundval. SKP(m-l)/SKA tog aldrig någon kontakt med vare sig KKP eller Arbetets parti Albanien (AAP), eftersom det ansåg att båda dessa partier hade urartat i revisionistisk riktning.

 

[ii] https://marxforum.se/index.php/2021/07/08/stackars-mao-zedong-som-inte-ens-var-maoist/

[iii] https://oktoberforlaget.se/produkt/den-sanna-historien-om-de-svenska-kommunisterna/

6 KOMMENTARER

 1. Man kan tolka de svenska gonzalisternas uttalande på ett alternativt vis. Det är ju något mer än 40 år sedan Perus Kommunistiska Parti avvek från maoismen och introducerade sin “vänster”-revisionistiska gonzalism. I deras värld, med alternativa sanningar, är det ju denna linje som de kallar för “maoism”.
  Hela deras resonemang reser en annan fråga. De vill återskapa Sveriges Kommunistiska Parti. Men vilket SKP avser man…. då man dömer ut det enda maoistiska SKP som funnits?
  Längtar man tillbaka till Hilding Hagbergs parti?

 2. Jag vill joina KAF, hur gör man? Koster det?
  Håller med om er analys av senderismen, gonzalismen och sekterismen! Det måste bekämpas och ett kommunistiskt förbund måste bildas på riktigt.
  För socialismen i modern tid.

 3. Vid splittringen mellan KFML och KFML(r) [nuvarande KP] 1970, behöll bägge parter skrivningen om att stå på marxismen-leninismen-Mao Tse-tungs tänkandes grund. Mot mitten och slutet på 70 -talet tog KPML(r) direkt avstånd från maoismen. Frågan om när exakt denna trend började fick nytt bränsle då jag läste Frank Baudes förord till Proletärkulturs broschyr ”J.V. Stalin – bolsjevikernas stålhårde ledare”, utgiven 1972. Han skriver där:

  ”Stalin är än idag älskad och aktad av det avancerade världsproletariatet.
  För att i någon mån knyta an till detta faktum söker våra dagars moderna revisionister föra fram en tvådelad uppfattning om Stalin. Stalin var enligt deras mening, både bra och dålig 70 procent bra och 30 procent dålig. Vari dessa Stalins påstådda fel skulle ligga kan de dock aldrig klargöra.”

  ( https://marxistarkiv.se/klassiker/stalin/om_stalin/den_stalharde.pdf )

  Detta kan inte tolkas på annat sätt än ett direkt direkt avståndstagande från KKP och Mao. Eftersom
  Herr Baude definitivt var insatt i den stora polemiken mellan SUKP och KKP och hade läst den konkreta kritiken som KKP hade av Stalin, ger citatet även uttryck för en direkt historieförfalskning

 4. Varför använder ni begrepet “Maoism”? Jag tycker det är fel, Mao Zedong ställde sig själv emot det:

  “Dessutom fanns det några andra oriktigheter. De började använda och missbruka uttrycket ”Mao Zedongs tänkande”, ”maoism”… Jag gillar inte denna ”-ism”.”
  (http://nyaarbetartidningen.bloggplatsen.se/2023/02/02/11778485-mao-zedong-om-maoismen-1967/)

  Maoism är ju ett epitet som gonzalisterna använder sig av, riktiga kommunister bör distansera sig från sådan strunt och vänster-revisionism. MLPD har helt rätt i den här frågan och använder sig bara av Marxism-Leninism, precis som Mao Zedong också gjorde.

  Utöver det håller jag helt med er analys, hoppas ni lyckas skapa ett parti! Är själv för gammal för att göra politiskt arbete nu för tiden..

 5. Marx var under sin livstid emot att använda begreppet “Marxism” trots det tvekar, inte du, jag och andra att använda begreppet idag. Sak samma med begreppen “Leninism” och “Maoism”. Lägg märke till att Mao använde begreppet marxism-leninism trots att ha var väl bekant med både Marx och Lenins inställning i frågan. På Maos tid var detta helt korrekt då det betecknade den dåvarande utvecklingen av den vetenskapliga socialismen. På samma sätt är det idag helt korrekt att använda ordet Maoism för att sammanfatta den vetenskapliga socialismens utveckling, både praktiskt och teoretiskt, efter Lenins död. Det är absolut avgörande att i dagens läge förstå Mao Zedongs utveckling av teorin om arbetarklassen överhuvudtaget skall ha en chans att vid nästa tillfälle som proletariatets diktatur utvecklas, gå segrande ur striden och undvika att borgarklassen återtar makten. Att verkligen vara Marxist betyder i dagens läge att man även måste vara såväl Leninist som Maoist.
  Gonzalisterna utmärker sig genom en läpparnas bekännelse till “Maoism”, samtidigt som de faktiskt förfalskar den. Samma sak har ju som bekant hänt otaliga gånger med både marxismen och leninismen. Att i dagens läge faktiskt förneka betydelsen av maoismen genom att insistera på att enbart kalla sig ”marxist-leninist”, är att bortse från de enorma lärdomar som man kan få genom att analysera och dra slutsatser av erfarenheterna från det socialistiska bygget i såväl Sovjetunionen som Kina, samt i bägge fallen proletariatets förlust av samhällsmakten.
  KAF använder helt riktigt begreppet maoism, en kort version av marxismen-leninismen-maoismen, som betecknar stadiet på den nuvarande utvecklingen av den vetenskapliga socialismen.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...