Förstamajuttalande 2023 från maoistiska partier och organisationer

Obs: Kommunistiska Arbetarföreningen har inte undertecknat detta uttalande.

Proletärer och förtryckta folk i världen, förena er!

Första maj mot imperialism, reaktion, elände och krig  – för proletär och socialistisk revolution över hela världen!

Första maj är den dag då arbetarklassen och de exploaterade massorna i världen fyller torg och gator i alla länder som en enda internationell klass, mobiliserad mot den världskapitalistiska exploateringen.

På denna dag avslöjar arbetarna och de arbetande massorna det kapitalistiska systemet och det imperialistiska styret över de förtryckta länderna, motsätter sig de klassamarbetande fackföreningsorganisationerna och de partierna, som säljer ut arbetarklassens intressen och  som förhärligar klassförsoning med utsugarna, exploateringen av lönearbetet i imperialismens tjänst hos de stora monopolen, som ackumulerar vinster och rikedomar.

Priserna på livsviktiga varor är de högsta under de senaste 40 åren; arbetarklassens reallöner har sjunkit ytterligare; arbetslösheten och krympningen av arbetskraften ökar dramatiskt inom alla större industrier. Under de senaste 10 åren har 99 procent av världens rikedomar ägts av 1 procent av kapitalisterna.

Den kapitalistiska förstörelsen av miljön och naturen fortskrider, accelererar och ökar naturkatastroferna, som den sociala ojämlikheten förvandlar till fruktansvärda tragedier för världens folk.

Kapitalismen är ett system för ackumulation, profit och exploatering av arbetarklassen. Den kapitalistiska produktionen kännetecknas av en alltmer samhällelig produktion och ett alltmer privat tillägnande. Det är den grundläggande motsättningen som orsakar dess oundvikliga nedgång.

Som Marx så riktigt påpekade droppar kapitalet av blod och smuts från varje por, från topp till tå, och arbetarklassens enda frigörelse består i att förstöra det kapitalistiska systemet med alla medel och med nödvändigt våld.

Marx och kommunisterna bekräftar att historiens motor är klasskampen och att världen i dag står inför en historisk situation, där å ena sidan imperialismen befinner sig i kris, varvid den skräms för proletärerna och folkmassorna och därför undertrycker kampen och de proletära och kommunistiska organisationerna; å andra sidan inleder proletärerna och folkmassorna alltmer omfattande kamper och revolter som ifrågasätter de imperialistiska och reaktionära regeringarna, de borgerliga staterna och hela det imperialistiska kapitalistiska samhällssystemet.

Hela världen ser hur arbetarklassens och folkmassornas klass- och kampinriktade rörelse mot Macrons regerings pensionsreform tar gatorna i Paris och andra franska städer i besittning; stora kamper utvecklas också i Storbritannien, Tyskland, Schweiz osv.

Den franska imperialistiska staten svarar på dessa stora strider med förtryck. Men förtrycket förhindrar inte utan ger bränsle åt proletärernas och folkmassornas kamp som utvecklar militanta strider över den borgerliga demokratins gränser. Bourgeoisien kan inte längre styra med parlament och val, proletärerna och massorna överger valen.

Idag mer än någonsin står det klart att det är de imperialistiska kapitalisterna som hindrar den sociala utvecklingen, de är den parasitära klass som måste utplånas från jordens yta.

Proletärernas och folkmassornas kamp, som motstår kapitalisternas attacker på löner, jobb, hälsovård och levnadsvillkor, måste avancera tills orsaken till exploateringen avskaffas, genom att avskaffa den privata äganderätten till produktionsmedlen och privilegiet att förfoga över arbetets produkter.

Historien har visat att imperialismen, för att övervinna krisen, marscherar mot ett krig för att dela upp världen och erövra världsmarknaden. Kriget mellan Ryssland och Ukraina är ett resultat av den imperialistiska konkurrensen mellan Ryssland och alliansen USA/Nato – i konkurrens med andra konkurrerande länder i världen, Ryssland/EU och USA/Kina – det är ett krig för att dela upp världen, för monopolistisk kontroll av naturresurser. Sedan krigets början har krigsindustrins, olje- och gasbolagens vinster fördubblats, medan arbetarklassens, böndernas och folkmassornas villkor har försämrats ytterligare.

Behovet av socialism och kommunism är ett resultat av imperialismens kris, av proletärernas och folkens kamp i världen. Den proletära kampen, folkens, ungdomarnas, kvinnornas och migranternas uppror kräver enhet, organisation och ledarskap, ett program för att störta den gamla och reaktionära makten och bygga upp en ny makt, för ett nytt samhälle.

Inför den ekonomiska världskrisen marscherar borgarklassen i de imperialistiska länderna mot ett krig för att hantera den; ytterligare ett slaktande för ett imperialistiskt krig för en ny uppdelning av världen. Alla de imperialistiska länderna, USA, Ryssland, Kina, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Japan och deras militära allianser, förbereder sig aktivt för ett världskrig och använder alla sina vapen som redan finns tillgängliga, och förnyar sina arsenaler med toppmoderna vapen, vilket leder till att krigsindustrin ackumulerar gigantiska vinster.

Inför förberedelserna för ett världskrig ställer sig de härskande klasserna, de förtryckta ländernas lakejer, i tjänst hos sina respektive imperialistiska herrar mot sina egna folks intressen och vilja.

Den enda sociala kraft som kan motsätta sig kriget och, när det bryter ut, omvandla det till ett revolutionärt krig är proletärerna. I de imperialistiska länderna måste de blockera utplaceringen av trupper, vapen och rekryteringen av proletärer som “kanonmat” för ett orättvist krig. I de länder som förtrycks av imperialismen måste den intensifiera den antiimperialistiska kampen och folkkrigen. Enheten och den revolutionära kampen bland proletärerna och folken i världen kan omvandla förberedelserna för ett imperialistiskt krig och själva kriget till ett revolutionärt inbördeskrig, till ett krig av folkmassorna för att förstöra det imperialistiska herraväldet och besegra kapitalets makt i alla länder.

Alla marxist-leninistiska-maoistiska partier och organisationer i världen måste omvandla imperialismens kris och det imperialistiska kriget till proletära och folkliga rörelser, som syftar till revolution, i enlighet med de olika stadierna i de olika länderna, nydemokratisk revolution i halvkoloniala/semifeodala länderna och socialistisk revolution i imperialistiska/kapitalistiska länderna.

Det är upp till kommunisterna att föregå med gott exempel när det gäller internationalistisk enighet och kamp mot förberedelserna för ett nytt imperialistiskt blodbad i världen; att förena och samordna ansträngningarna i alla länder för att främja den revolutionära kampen i de proletära och folkliga massornas arméer mot utplaceringen av trupper och vapen för imperialistiska krig, reaktionära krig och orättvisa krig; att stå i en gemensam front tillsammans med alla revolutionära, antiimperialistiska, genuint demokratiska krafter som motsätter sig krig och det militära stöd som lakejregimerna ger sina imperialistiska herrar över hela världen, särskilt i de halvkoloniala och halvfeodala länderna; att förkasta och avslöja de reformistiska, opportunistiska socialdemokratiska krafter som ibland, i proletariatets och folkets namn, stöder någon av de imperialistiska fraktionerna, som alla är dödsfiender till världens förtryckta och exploaterade; att intensifiera klasskampen, stärka arbetarnas verktyg för motstånd och försvar, de äkta klassammanslutningar, dvs. de som organiserar arbetarnas kamp i fabrikerna, i de sektorer där exploateringen är som störst, i lönearbetets nya verklighet; att intensifiera den nationella revolutionära kampen mot nationellt förtryck och stödet till dem i de imperialistiska länderna; att stödja bondemassornas stora kamp för att jorden ska tillfalla dem som brukar den; att utveckla kvinnornas revolt och kamp över hela världen som en revolutionär proletär rörelse, mot diskriminering, ojämlikhet, kvinnomord och våldtäkt, förnekandet av aborträtten, det modena medeltid dubbla förtrycket imperialistiska länder och av feodalt slaveri i länder som förtrycks av imperialismen; Att intensifiera den militanta kampen mot fascism och rasism och särskilt i de imperialistiska länderna organisera migranternas kamp för mottagande, rätt till asyl, fri rörlighet, rätt till arbete, lön, bostad, mot slakten i havet och på land; att förlita sig på ungdomsmassornas uppror för att organisera dem som frontlinje i den revolutionära kampen mot den borgerliga staten; att kämpa för frigivning av politiska fångar och alla våra klassbröder och -systrar som är inlåsta i imperialismens och de reaktionära regimernas fängelser.

Världsproletariatets enhet, enheten mellan proletärerna och de förtryckta folken i världen är internationalismens substans.

Internationalismen kräver att arbetarklassen i varje land organiserar sig i ett eget oberoende politiskt parti, det kommunistiska partiet, idag det marxist-leninistiska-maoistiska partiet, och att de kommunistiska partierna i alla länder förenas i en äkta internationell konferens, för att bygga upp en enda internationell organisation med sikte på och i perspektivet av en ny kommunistisk international.

De marxist-leninistiska-maoistiska kommunisterna är på marsch och lär sig av erfarenheter, av misstag och av de historiska brister som har hindrat dem från att vara redo för den nya historiska konjunkturen.

Vi måste bygga upp och utveckla genuina proletära och revolutionära partier, marxist-leninistiska-maoistiska kommunistpartier, verkliga avantgardistiska enheter inom arbetarklassen, som kan hantera strategier och taktik som är anpassade till de olika länderna, till de olika stadierna; som kan använda lagliga och olagliga organisations- och kampformer, som kan lära av massorna och göra sig av med den ruttna revisionismen, av gamla och nya former, utan att falla in i steril, idealistisk, subjektivistisk, militaristisk småborgerlig extremism.

Vi måste bygga upp den antikapitalistiska, antifascistiska och antiimperialistiska enhetsfronten, vilket är nödvändigt för att uppnå ett verkligt ledarskap för de breda massorna och för att dra nytta av motsättningarna inom klassfienden, i enlighet med de förhållanden som råder i de olika länderna.

Vi måste ge upphov till den kampkraft som bygger upp den proletära armén, som kan utveckla klasskriget, det revolutionära kriget och det långvariga folkkriget.

Död åt imperialismen! Låt oss kämpa för socialism och kommunism!

Länge leve marxismen-leninismen-maoismen!

Länge leve den proletära internationalismen!

 

Undertecknare:

Kommunistiska Arbetarföreningen (mlm) Colombia/Communist Worker Union (mlm) Colombia

Galiciens Maoistiska Kommunististiska Partis Uppbyggnadskommitté/Construction Committee of the Maoist Communist Party of Galicia

Maoistiska Kommunistpartiet – Italien/Maoist Communist Party – Italy

Afghanistans Kommunistiska (Maoisterna) Parti/Communist (Maoist) Party of Afghanistan

Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna)/Communist Party of India (Maoist)

Nepals Kommunistiska Parti (Majoriteten)/Communist Party of Nepal (Majority)

Nepals Kommunistiska Parti (Revolutionära maoister)/Communist Party of Nepal (Maoist- Revolutionary)

Irans Röda Väg (maoistisk grupp)/Red Road of Iran (Maoist group)

Purba Banglas Proletära Parti (PBSP/Bangla Desh)/Proletarian Party of Purba Bangla (PBSP/Bangladesh)

Turkiets Kommunistiska Parti –Marxist-Leninisterna (TKP-ML)/ Communist Party of Turkey – Marxist Leninist (TKP-ML)

Bulgariens Arbetar- och bondeparti/Bulgarian Workers’ and Peasants’ Party

Maoistiska Revolutionära Förbundet – Sri Lanka/ Maoist Revolutionary League (MRL) –Sri Lanka

Ryska Maoister/ Russian Maoists

 

Länk: https://www.tkpml.com/may-day-statement-by-maoist-parties-and-organizations/?swcfpc=1

1 KOMMENTAR

  1. Kathmandu, den 1 maj 2023: Det Mohan Baidhya-ledda Nepals Kommunistiska Parti (revolutionära maoister) och det Dharmendra Bastola-ledda Nepals Kommunistiska Parti (majoriteten) har meddelat att de formellt förenas måndagen den 1 maj.
    Namnet på det nya partiet som tillkännagavs under ett formellt program i Kathmandu under eftermiddagen kommer att vara “Revolutionary Communist Party of Nepal” – “Nepals Revolutionära Kommunistiska Parti”.
    https://www.redspark.nu/en/peoples-war/may-1-formal-announcement-of-the-establishment-of-the-revolutionary-communist-party-of-nepal/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...