Ett år med Tidöavtalet

I oktober 2022 presenterades Tidöavtalet och nu, ett år senare konstaterar organisationen Civil Right Defenders att Sverige har slagit in en väg som innebär demokratisk nedmontering.

Det handlar om de små stegens tyranni. Steg för steg har regeringen lagt fram mängder med förslag under sitt första år vid makten. Förslag som sammantaget oroar organisationen.

Civil Rights Defenders grundades år 1982 och hette fram till 2009 Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. Syftet var att, tillsammans med Helsingforskommittéer från andra länder, bevaka efterlevnaden av mänskliga rättigheter i enlighet med slutakten från Helsingforskonferensen 1973.

Organisationen har fokus på försvaret av medborgerliga och politiska rättigheter och pekar i en rapport ut hur lagstiftningsåtgärder och beslut som fattats eller föreslagits av Tidöpartierna inskränker eller strider mot grundläggande fri- och rättigheter. Man konstaterar också att grupper i samhället allt oftare pekas ut som hot som måste bekämpas.

Under Tidöavtalets första år har det presenterats ett stort antal förslag, inte minst inom kriminal- och migrationspolitiken, som står i konflikt med grundläggande fri- och rättigheter. Det har även lagts fram flertal förslag och beslut som på sikt riskerar att försvaga demokratin till exempel ökad politisk styrning av myndigheter samt begränsningar av föreningsfriheten och det fria ordet.

Civil Right Defenders pekar ut ett antal områden i ett pressmeddelande:

”Beslut, förslag och utspel som på olika sätt inskränker rättigheter eller urgröper viktiga principer i rättsstaten. Visitationszoner underminerar likhet inför lagen och ökar risken för diskriminering. Anonyma vittnen riskerar rätten till en rättvis rättegång. Att vräka hela familjer om ett barn begått brott innebär kollektiv bestraffning.

(…)

Förslag på reformer och utspel med syfte att öka politisk styrning och minskad självständighet för myndigheter. Exempelvis förkortningar av mandatperioder för styrelser vid statliga lärosäten och användning av utnämningsmakten för att genomföra det paradigmskifte som aviserats. Nu senast att opolitiska tjänstepersoner som genomdriver Tidöavtalet kan få högre lön.

Förslag på beslut och utspel som begränsar föreningsfriheten och det fria ordet. Exempelvis hot om indragen finansiering till civilsamhällesorganisationer med kritiska åsikter och kraftig begränsning av stöd till civilsamhället (i såväl bistånd, folkbildning samt ideella organisationer).

Förslag och utspel som är direkta angrepp mot oberoende medier och kan avskräcka från kritisk granskning av makten. Exempelvis förslag som riskerar utökade möjligheter för politisk styrning och påföljder gentemot journalister inom public service, parallellt med svepande och ogrundade anklagelser om partiskhet.

Förslag och utspel som riskerar minskad tillit i samhället och ökad misstro mellan medborgare. Angiverilagen är ett tydligt exempel, men även flera förslag och utspel som misstänkliggör och skuldbelägger människor med migrationsbakgrund och sätter likhetstecken mellan kriminalitet och migration.”

Organisationen kritiserar också att merparten av förslagen ska ”snabbutredas” vilket äventyrar rättssäkerheten. Man konstaterar också att det i debatten finns en politisk retorik som ger oroväckande signaler, där kritiska röster politiseras och hotas, samtidigt som utsatta grupper pekas ut som syndabockar av politiska ledare.

Den svenska arbetarklassen har ända sedan den växte fram kämpat för att utvidga och försvara de demokratiska fri- och rättigheterna. När vi idag ser en reaktionär våg som drar fram över stora delar av världen är det kommunisternas uppgift att försvara de landvinningar som gjorts i denna kamp. Civil Right defenders rapport lyfter upp en oroande utveckling som måste stoppas.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...