Brev till en kamrat i Kina om situationen i USA

Det här dokumentet är ett utdrag ur en korrespondens med en kamrat i Kina som vi beslutade att publicera, eftersom vi trodde att det sannolikt skulle vara av intresse för en bredare publik. Det skrevs som svar på kamratens frågor om klassanalys av det amerikanska samhället och är vårt försök att ge en översikt över vissa tendenser i USA, men är inte en fullständig klassanalys.


Kamrat,

Vi har ännu inte genomfört något som närmar sig en heltäckande klassanalys av det amerikanska samhället. Med detta sagt ville vi dela med oss av några provisoriska kommentarer till er om detta och andra ämnen. Först lite om oss. Vi är en liten grupp som bildades relativt nyligen. Vi har haft en del samtal med en del före detta RCP-folk (som lämnade i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet), men vår organisation är ett nytt försök av en yngre generation maoister att återuppliva MLM-rörelsen i det här landet och staka ut en kurs framåt. Vi har lärt oss mycket av den äldre generationen kamrater, men tyvärr är de i allmänhet pensionerade från aktiv organisering i dag. Ändå har deras insikter om RCP:s framgångar och misslyckanden och många andra ämnen varit till stor hjälp för oss. Avsaknaden av direkt organisatorisk kontinuitet med tidigare kommunistiska insatser har vissa positiva aspekter (vi behöver t.ex. inte bryta med olika etablerade negativa trender som fanns inom RCP osv.), men på det hela taget innebär det också många utmaningar, eftersom när vi började för några år sedan började vi verkligen från grunden.

Vi är för närvarande aktiva i några städer runt om i landet och organiserar oss på olika fronter, bland annat på arbetsplatser, i studentkampen, i hyresgästorganisationer och mer. Våra insatser hittills är blygsamma. Detta beror delvis på våra egna svagheter och delvis på de ogynnsamma subjektiva förhållandena för revolutionära framsteg för närvarande, förhållanden som gör framsteg svåra men inte omöjliga. För att ge en uppfattning om hur detta ser ut: fastän USA:s historia är full av mäktiga folkrörelser och heroiska strider finns det för närvarande en djup nihilism och subjektiv svaghet bland massorna. Med tanke på årtionden av nederlag och bakslag finns det generellt sett en låg organisationsnivå, och även om det har funnits några kraftfulla spontana uppsving, som George Floyd-protesterna nyligen, så besegrades dessa relativt lätt av den härskande klassen genom en blandning av förtryck, vilseledning och kooptering för att få saker och ting att “återgå till det normala”. Det har dock funnits en del positiva tecken på senare tid, bland annat ett blygsamt men betydande uppsving i arbetarnas organisering och aktioner, växande ilska mot det Demokratiska partiet bland progressiva ungdomar, stärkta anti-interventionistiska och företagsfientliga stämningar bland en del av det som tidigare var det Republikanska partiets bas, och så vidare. Ändå översköljs massorna i allmänhet av olika distraktioner, särskilt sociala medier och droger, så det finns många hinder för att bygga upp enheten bland folket genom kamp. År 2017 rapporterades det att USA konsumerade 80 procent av världens opioidpiller, trots att landet bara utgör 5 procent av världens befolkning. Sedan dess har dödsfallen på grund av överdoser fortsatt att skjuta i höjden, vilket tyder på att den här trenden sannolikt bara har blivit värre. Det verkar som om de Covid-relaterade nedstängningarna också avsevärt ökade folkets beroende av sociala medier.

Med detta sagt intensifieras motsättningarna inom den härskande klassen i USA, vilket symboliseras av de senaste razziorna från FBI och justitiedepartementet mot Trump och många av hans viktigaste allierade. Men splittringarna är djupare än så och har att göra med växande meningsskiljaktigheter om hur saker och ting bäst ska skötas på hemmaplan (t.ex. främjande av mer högerpopulism kontra postmodernism och identitetspolitik) och utomlands. I allmänhet är den härskande klassen här ganska oorganiserad och slarvig, trots sin enorma rikedom och makt, och de har något av en känsla av sin egen inkompetens och interna splittring (t.ex. deras oförmåga att bygga en höghastighetståglinje mellan Los Angeles och San Francisco, eller att hantera grundläggande problem med distributionskedjor och produktion, t.ex. att flytta ut saker från Kina med tanke på de intensifierade inter-imperialistiska konflikterna, etc.).

Även om den amerikanska ekonomin har vissa svagheter – vilket exemplifieras av de numera regelbundna flaskhalsarna i distributionskedjan som den härskande klassen inte har någon tydlig plan för hur de ska åtgärdas – är saker och ting relativt sett bättre här jämfört med många andra länder. Inflationen är rätt illa (officiellt över 8%, i själva verket närmare 17%), men ingenting jämfört med energiinflationen i EU eller fattiga länder runt om i världen. Särskilt livsmedelspriserna stiger, och det råder stor torka i jordbruksområdena, men den härskande klassen är relativt välpositionerad för att hantera denna fråga – åtminstone på kort sikt – med tanke på den stora jordbruksbasen i landet. Och medan andra länders valutor (t.ex. den japanska yenen och euron) förlorar i värde blir dollarn relativt sett starkare, delvis på grund av en global kapitalflykt till den relativa säkerheten i dollarn. Så för tillfället verkar saker och ting förbli relativt stabila här, även om det säkert kommer att finnas vissa möjligheter här för att organisera kring åtstramningspolitik, nedskärningar och så vidare. Ändå lever redan 68 procent av arbetarna från lönecheck till lönecheck och ~50 procent av landets invånare har inte råd med en förväntad utgift på 400 dollar.

När det gäller klasserna i USA finns det fem huvudklasser: monopolkapitalisterna, icke-monopolkapitalisterna, småborgerskapet, proletariatet och trasproletariatet. Detta är dock på intet sätt en tillräcklig klassanalys. Det finns till exempel en betydande arbetararistokrati i det här landet. Dessa utgör det bättre betalda skiktet av den fackligt organiserade arbetarklassen, inom olika industrier och inom den statliga byråkratin. I kölvattnet av de sociala rörelserna på 1960- och 1970-talen öppnade den amerikanska härskande klassen särskilt olika fackliga positioner på låg nivå inom regeringen, för förtryckta minoriteter. Detta var delvis ett svar på motståndet mot diskriminering och rasism, men genom att göra eftergifter och utöka dessa arbeten syftade den härskande klassen cyniskt till att begränsa framtida sociala rörelser och allierade en bättre ställd del av de förtryckta grupperna med staten. Så nu är faktiskt situationen den att en högre andel svarta arbetare är fackligt organiserade (främst i dessa låga statliga jobb) än den vita arbetarklassen.

Alla dessa arbetare på statliga myndigheter är inte en del av arbetararistokratin, men en viss del är det. Detta måste undersökas ytterligare. Totalt sett är faktiskt bara cirka 10-11 procent av arbetarna i USA fackligt organiserade, och bland dem som är fackligt organiserade utgör arbetararistokratin en liten andel. Ändå är de stora fackföreningarna (även de vars arbetare får minimilön eller lite mer än så) alla mycket nära knutna till regeringen. Men den stora majoriteten av medlemmarna i dessa fackföreningar är inte särskilt entusiastiska över det fackliga ledarskapet, vilket ger vissa öppningar för organisering.

På samma sätt är ”arbetskraftsdeltagargraden” (LFPR) i landet, som mäter andelen vuxna i arbetsför ålder (som inte är heltidsstuderande) som arbetar minst en timme i veckan eller som för närvarande söker arbete (och som ansöker om arbetslöshetsförsäkring) omkring 62%. Detta innebär att över 40 % av befolkningen inte arbetar alls (de som inte ingår i arbetskraften och de som ingår i arbetskraften men officiellt räknas som arbetslösa). En liten andel av denna grupp arbetar “under bordet”, dvs. utanför de officiella räkenskaperna, för kontanter. Det finns en storskalig arbetslöshet i USA som inte fångas upp av den officiella arbetslöshetsstatistiken (men som detta arbetskraftsdeltagande pekar på). En betydande del av arbetarklassen har blivit strukturellt arbetslös och omöjlig att anställa, och pressas in i olika former av lumpenverksamhet eller beroende av magra statliga stöd- och välfärdssystem. Detta har en betydande ideologisk inverkan och ger näring åt olika individualistiska och lumpenideologiska tendenser som den härskande klassen främjar.

Sedan 2008 har den härskande klassen delvis eller till och med helt avskaffat heltidsanställningar för arbetarklassen inom många sektorer och tvingat människor att arbeta många deltidsjobb. Detta är kopplat till framväxten av “gig-ekonomin” där människor arbetar som “oberoende entreprenörer” med jobb som att köra för Uber eller handla för någon av de olika apparna för livsmedelsleverans. Arbetare i dessa yrken är i allmänhet extremt isolerade. Men med denna “gig-ekonomi” har den härskande klassen haft viss framgång med att främja en ideologi bland ungdomar om att dessa typer av gig-jobb faktiskt är de bästa eftersom “du är din egen chef” och “du skapar ditt eget schema”. I verkligheten dikteras naturligtvis folkets scheman fortfarande av kapitalet genom algoritmerna som används i dessa appar.

Sedan 1960- och 70-talen har det också skett en hel del outsourcing, där produktionen har flyttats till andra länder, och till och med till södra USA, bort från de tätortscentra i norr som tidigare var platser för uppror. Det finns fortfarande en betydande industriell bas i det här landet, men en stor del av tillverkningen har lämnat landet, särskilt i kölvattnet av undertecknandet av NAFTA, som flyttade en stor del av produktionen till norra Mexiko. I många städer i norr är serviceindustrin den huvudsakliga sysselsättningsformen för arbetarklassen. Dessa arbeten innebär fortfarande grym exploatering och förtryck, men är ofta något annorlunda än industrijobb. I synnerhet finns det ofta en mindre koncentration av arbetare på en viss plats, vilket är mindre idealt för organisering och har olika ideologiska effekter på arbetarna.

En betydande del av den amerikanska arbetarklassen består också av papperslösa migrantarbetare, främst från Syd- och Centralamerika. Dessa arbetare arbetar ofta över 16 timmar på jordbruksfält och i synnerhet på kött- och fiskberedningsanläggningar. De lever ofta under extremt trånga förhållanden, med dussintals människor i ett utrymme som inte är avsett för mer än tre eller fyra personer. Eftersom de inte har någon juridisk invandrarstatus är de ständigt i händerna på sina arbetsgivare, som när som helst kan kontakta myndigheterna för att få dem utvisade. Detta är en typisk reaktion när dessa arbetare strejkar eller protesterar. Det finns omkring 22 miljoner papperslösa invandrare i USA (möjligen så många som 29 miljoner, uppskattningar och statistik varierar). Det har också skett en stor ökning av barnarbete under de senaste åren. Papperslösa barn är föremål för människohandel av regeringen efter det att de skiljs från sina föräldrar när de korsar gränsen – då och då snubblar en journalist över en gård på den amerikanska landsbygden där dussintals 12-åriga barn från Centralamerika arbetar under förhållanden som liknar slaveri.

Sedan 2008 (och i viss mån även tidigare, med Dot Com-kraschen 2000-2001) har många människor inom småborgerskapet pressats ner till arbetarklassen. Det finns en viss förståelse för detta sociala fenomen och en viss upprördhet över det. Occupy Wall Street var ett sådant exempel. Ändå ser många högskoleutbildade personer från denna bakgrund sin nedåtgående sociala rörlighet som en tillfällig sak, och även när de arbetar på ett arbetarklassjobb har de svårt att identifiera sig med de andra arbetarna (som ofta inte är högskoleutbildade). I stället tenderar de ofta att fjäska för ledningen, dra sig tillbaka till olika “vänster”-cirklar på nätet som faktiskt följer det Demokratiska partiets idéer, och drömma om den dag då de kan få ett “respektabelt kontorsjobb”. Med det sagt, de senaste fackliga ansträngningarna på platser som Amazon och Starbucks leddes delvis av några personer med denna klassbakgrund (växte upp småborgerligt men kunde sedan inte få ett jobb i den klasspositionen efter att ha tagit examen från college), så det finns en viss indikation på motverkande tendenser också.

Bland småborgarna finns det ett antal olika skikt. Under de senaste åren har till exempel universiteten försökt öka sin lönsamhet genom att skapa en ny, lägre nivå av anställning som kallas “adjungerade professorer”. Detta är personer som undervisar en eller två klasser vid en högskola och får betalt per kurs. De har ofta en mycket låg inkomst, ibland till och med lägre än minimilönen, men socialt och kulturellt är de en fast del av småborgerskapet. De flesta av deras kamper handlar om att uppnå en fullvärdig professur och inte drivas in i en djup fattigdom. Det finns mycket att förena sig med här i sådana kamper, men de tenderar att vara bundna till de olika reformistiska fackföreningarna för närvarande och finner föga gensvar hos arbetarklassen, även om de ofta får starkt stöd av högskolestudenter och progressiva intellektuella. Däremot har fast anställda professorer vid större universitet ofta en ganska hög inkomst, stor anställningstrygghet osv.

Det finns också en betydande intellektuell arbetskraft av programmerare som tillhör småborgerskapet. I Kina har vi läst att det är vanligt att programmerare arbetar 9-9-6, och även om de får bättre ersättning än en stor del av arbetarklassen, är vårt intryck att deras sociala ställning är helt annorlunda än programmerarnas här. Startlönen för en programmerare i USA är 3-5 gånger så hög som en genomsnittlig arbetare, om inte mer. Många programmerare har mycket slappa scheman, har “obegränsad semester”, spenderar timmar om dagen på sociala medier i stället för att programmera, och några få (särskilt på de stora teknikföretagen som Apple, Facebook och Google) gör till och med långa TikTok-videor om hur de “lever livet” genom att bara arbeta några timmar om dagen, äta lyxmat och meditera för att “förverkliga sig själva”. Generellt sett finns det bland programmerare mycket fokus på lyxkonsumtion och relaterad “hobbykultur”. För vissa är detta att spela videospel på all sin fritid, för andra är det fina middagar och resor, eller heminredning, eller utomhushobbyer som bergsklättring och fitness. Det finns också en betydande del som ägnar sig åt den större musikfestival- och drogkulturen (som är ganska framträdande bland småborgerskapets övre skikt).

På landsbygden och i vissa förortsområden är småborgerskapet, som står inför en nedåtgående social och ekonomisk status, mer benägen att vända sig till en viss högerpolitik. Detta är dock något av ett splittrat fenomen, eftersom både demokraterna och republikanerna för fram vissa progressiva krav, men varken av dem genomför dem när de väl har blivit valda. Till exempel är en stor del av landsbygdens småborgerskap benägen att föra en “anti-interventionistisk” politik och är emot kriget i Ukraina. I motsats till detta är en stor del av städernas småborgerskap en del av det Demokratiska partiets bas, stöder i allmänhet öppet den liberala ideologin och stöder detta krig i Ukraina i namn av att “försvara demokratin”, ofta i en oroväckande och rabiat grad. På samma sätt finns det starka libertarianska tendenser bland landsbygdens småborgare. Libertarianismen är en individualistisk och småborgerlig filosofi, men den är starkt motståndare till polisstaten, censur, statligt spionage osv. Libertarianska partiet gjorde ett uttalande i början av Ukrainakriget där man fördömde USA för att ha provocerat fram detta krig och krävde ett omedelbart amerikanskt tillbakadragande från Nato. Den vita arbetarklassen på landsbygden tenderar också att följa dessa tendenser i olika grad. Däremot har en stor del av städernas småborgare och liberala intellektuella slutit upp bakom censur de senaste åren, och likaså har FBI:s och CIA:s popularitet skjutit i höjden bland dem, eftersom dessa organ framställdes som “anti-Trump” (och i viss mån var det).

På ett annat plan har det sedan 1960- och 70-talen också funnits en storskalig satsning från regeringens sida för att förändra situationen för olika förtryckta grupper, och i ett försök att hindra dem från att lika lätt kunna organisera ett folkligt motstånd. Detta har bland annat inneburit att man har arbetat för att få bort den svarta och hispaniska eliten och småborgerskapet från de stadsdelar där de fattiga massorna i dessa befolkningsgrupper bor. De bättre bemedlade medlemmarna av dessa grupper fick olika bidrag för att flytta till förorterna och olika reformer antogs för att ge dem större tillgång till bättre betalda arbeten och mer framträdande roller i regeringen och företag (under förutsättning att de inte “gungar båten”). Den härskande klassen har också odlat en följsam och kontrollerad svart och hispanisk elit genom att på olika sätt vilseleda människor. År 1967 accepterade till exempel Harvard University två svarta studenter i sin första årskurs. År 1968 ökade antalet till 100. Detta berodde inte på att Harvard slutade vara en rasistisk institution. Den härskande klassen har också fört en politik för “avkoncentrering av fattigdomen” som syftar till att bryta upp olika stadsghetton och flytta fattiga människor från dessa platser till mer utspridda och spridda områden, där de är socialt isolerade. Allt detta har haft betydande konsekvenser.

Det är också värt att notera att det i USA egentligen inte finns någon oberoende svart, hispanisk eller annan minoritetsborgerskap. Storkapitalisterna från dessa minoriteter är integrerade i den amerikanska monopolkapitalistiska klassen. Det svarta borgerskapet försökte vid ett tillfälle (i början av 1900-talet) att bilda en oberoende kapitalistklass, men den amerikanska regeringen och kapitalistklassen förstörde detta försök i Tulsa-massakern 1921. Det finns naturligtvis fortfarande olika små kapitalistiska företag som drivs av förtryckta minoriteter.

Vi diskuterar också för närvarande om det är meningsfullt att diskutera förtrycket av svarta folket som huvudsakligen en nationell fråga. Historiskt sett har kommunister i USA sedan antagandet av Svarta bältet-tesen stött idén om en svart nation. Det finns dock verkliga frågor om det Svarta bältet någonsin utgjorde en nation (t.ex. med tanke på att ingenstans i hela landet har den svarta befolkningen någonsin huvudsakligen exploaterats av en svart härskande klass och att det därför inte fanns någon ekonomisk enhet i detta område som var skild från systemet med slaveri och senare arrendatorjordbruk, där en nästan uteslutande vit härskande klass exploaterade den svarta befolkningen, etc.) eller om det är meningsfullt att i stället förstå förtrycket av svarta människor i USA som en del av ett system för rasdiskriminering som utvecklades i samband med slaveriet och senare olika former av segregation, etc. Denna fråga är särskilt relevant i dag när det finns en tydligt stark intern ekonomisk och kulturell integration i USA som helhet och när svarta folket numera endast utgör en majoritet av befolkningen i några få små län i Svarta bältet. Oavsett detta är förtrycket av svarta människor en stor motsättning i USA; det finns ett behov av att förstå denna fråga objektivt så att den kan tas upp på rätt sätt och övervinnas under den revolutionära kampen. Vi har inga bestämda svar på denna fråga och vi hoppas kunna delta i en större diskussion och debatt om ämnet med andra kommunistiska grupper runt om i världen också.

Bland monopolklassen har, som vi noterade ovan, olika former av dekadens utvecklats under en längre tid. Detta hänger delvis samman med deras övergång till att “klippa kuponger” när de alltmer avlägsnas från produktionen, särskilt i och med outsourcing av en stor del av den industriella produktionen i det här landet. Generellt sett har de inte tålamod för många detaljer, och verkar i allt högre grad tänka på nivån av paroller och till och med internetmemes. Nyligen gjordes djärva uttalanden från Biden-administrationen om att dra undan från beroendet av produktion i Kina och “friendshoring production”, eller ”vänskapskontraktering”, med pompa och ståt, men grundläggande detaljer om eventuella planer saknas fortfarande.

Denna dekadens är också kopplad till spridningen av kulturen för sociala medier bland monopolborgerskapet. Elon Musk är till exempel stolt över att bli stämplad som “internettroll” och “meme lord”. Olika politiker (inklusive Trump, men även “progressiva” som Alexandria Ocasio-Cortez) verkar alltmer beroende av sociala medier och blandar ofta ihop den feedback och de “likes” de får där med den större sociala verkligheten. Detta exemplifierar den härskande klassens misslyckande med att utbilda en generation efterträdare till de mer kompetenta imperialister som styrde landet tidigare. Obama var något av ett undantag från denna trend, men det verkar inte som om andra ledande politiker eller statstjänstemän är lika kompetenta för närvarande. Biden-administrationen har till exempel två år efter sitt presidentskap fortfarande inte lyckats utse ambassadörer till många latinamerikanska länder. De kompradorer som styr dessa länder ber bokstavligen USA att investera där och lämna anbud på byggnads- och infrastrukturprojekt, men i allmänhet är det bara kinesiska företag som gör det…

All denna utveckling hänger också samman med den tendens som den amerikanska härskande klassen åtminstone sedan 1970-talet har haft att främja omfattande avregleringar och skattesänkningar. Under andra världskriget och till och med tidigare var den amerikanska kapitalistiska staten relativt mäktig och ingrep rutinmässigt mot alla stora monopolkapitalister som gick emot de amerikanska monopolkapitalisternas kollektiva intressen som helhet. Detta är en viktig funktion för den borgerliga staten att utföra. Mekanismerna för att göra detta har dock försvagats avsevärt under de senaste 50 åren, ungefär. Den härskande klassen identifierar nu sådana mekanismer med “socialism”; kort sagt, den samstämmiga uppfattningen bland dem är att de borde få vara fria att göra som de vill med sitt kapital och att ingen, inte ens staten, bör ha makt att stoppa dem. Detta är en stor svaghet för USA:s monopolkapitalister överlag, och är en del av anledningen till att de har haft så stora svårigheter att utveckla en enhetlig och sammanhängande politik för att bemöta Kinas framväxt som strategisk rival. Det har också urholkat
inhemska skattebasen eftersom företagen och de stora monopolkapitalisterna ofta inte betalar någon skatt eller till och med negativ skatt (t.ex. använder företagen olika kryphål för att se till att staten betalar dem varje år när de deklarerar skatt, i stället för tvärtom).

Dessutom har dessa tendenser lett till olika problem i statens funktionssätt och i synnerhet till att “maktdelningen” mellan regeringens olika grenar, som är så central för den borgerliga demokratin, delvis har brutits samman. De ständiga och numera rutinmässiga nedstängningarna av regeringen (på grund av kongressens oförmåga att höja skuldtaket) är ett tecken på detta. Med tanke på dessa svårigheter har den härskande klassen antagit en “lösning” som går ut på att koncentrera mer och mer makt till den verkställande makten och att styra genom så kallade exekutivorder, som inte är mycket mer än dekret som undertecknas av presidenten. En sådan maktkoncentration lägger objektivt sett grunden för en övergång från borgerlig demokrati till en form av bonapartism eller till och med fascism. Detta i kombination med den fortsatta expansionen av polismakten, övervakningen och det nya “kriget mot inhemsk terror” som Biden har tillkännagivit har fått oss att dra slutsatsen att den största faran för en sådan övergång inte kommer från olika högermiliser och fascistiska organisationer (som fortfarande är mycket mycket små och svaga och ofta inte har mer än några dussin medlemmar), utan från den spretiga säkerhetsstaten, som monopolborgerskapet ganska lätt skulle kunna använda för att främja fascismen utan att i stor utsträckning använda sig av paramilitära och milisgrupper.

Dekadensen är varken bara på en storskalig social nivå eller reducerbar till produktionens allmänna anarki. Faktum är att även inom enskilda företag finns det en växande dekadens och slarvighet. För att ge några exempel: inom många verksamheter har tayloriseringen av produktionsprocessen gått ut på att stora delar av mellancheferna har rensats ut och att de lägre cheferna har reducerats till glorifierade förmän. Detta har minskat arbetskostnaderna i olika grad, men det är ofta ganska störande för den grundläggande verksamheten. Med tanke på den kroniska underbemanning som råder i många företag tvingas dessutom dessa chefer på låg nivå ständigt arbeta på golvet, vilket gör att de har lite tid över för ledningsuppgifter. Detta leder till slarv överallt, även när det gäller grundläggande aspekter av verksamheten som att beställa råvaror och varor för företagen i fråga. Det omfattande avskaffandet av mellancheferna bidrar också till slarvig verksamhet överlag, mycket slöseri i produktionsprocesserna och en grundläggande oförmåga att vara objektiv – även utifrån kapitalisternas klassintressen – när det gäller de materiella realiteterna i driften av ett givet företag.

Ett exempel är en stor livsmedelsbutik i en stor stad i USA som ägs av ett företag som omsätter miljarder dollar. Hyllorna är rutinmässigt dåligt fyllda och har ofta utgångna livsmedel. Låset till bakdörren har varit trasigt i flera månader (vilket gör det lätt för folk att bryta sig in). Eluttagen på baksidan av butiken har inte fungerat på ett tillförlitligt sätt på över 18 månader. En ny chefs “lösning” på olika problem var att “avskaffa nattskiftet” som fyller hyllorna under natten för att se till att butiken är ren och att hyllorna är fulla när butiken öppnar på morgonen. Inga ändringar gjordes i de andra skiftens tider eller ansvarsområden för att anpassa sig till avskaffandet av nattskiftet. Detta ledde naturligtvis till stora problem och störningar i butikens grundläggande verksamhet. Den här butiken är inget undantag, den är ganska typisk; vi har sett många andra liknande exempel.

Ett annat exempel: många företag hade stora brister under 2020 och början av 2021. De beställde så många varor som möjligt från olika leverantörer, i hopp om att åtminstone några skulle komma fram och att de i sin tur skulle kunna säljas. Dessa brister på viktiga varor störde deras grundläggande produktionsprocesser. De hade halvfärdiga varor som låg och skräpade överallt. Sedan löstes olika flaskhalsar i distributionskedjan och plötsligt hade de inte för få varor utan för många. Sedan början av 2022 har efterfrågan minskat betydligt. Nu har många av dessa företag alldeles för mycket lager. Deras lager är överfulla. De har ingen erfarenhet av att driva fulla lager eftersom de trodde på paradigmet “just in time-leverans”, där allt överskottslager ansågs vara ineffektivt, kapital som tog för lång tid att omsätta. Cheferna på lagren och de högre tjänstemännen som arbetar med logistikverksamheten vet ofta inte vad de ska göra just nu, trots att allt detta är ganska grundläggande och förutsägbart, och till och med ofta diskuteras av borgerliga teoretiker om förvaltning av distributionskedjan (t.ex. “pisksnärteffekten”).

Vi betonar allt detta för att uppmärksamma den växande rörigheten internt i de enskilda företagen och verksamheterna själva. Detta återspeglar den amerikanska monopolkapitalistiska klassens ökande dekadens. Även om vissa justeringar görs och försök görs för att ta itu med dessa problem, verkar det som om den allmänna trenden går mot mer dekadens och slarv, inte mot en omfattande omorganisation av produktionen och antagande av mer objektiva metoder. Denna dekadens kan uppenbarligen skapa vissa gynnsamma omständigheter för organisering, med tanke på den ibland uppenbara odugligheten hos dem som “bestämmer” i en viss verksamhet och i samhället som helhet. Men det förstärker också en allmän känsla av nihilism och “whatever-ism” bland befolkningen i stort. När ledarna är sådana idioter, när saker och ting tycks falla sönder och gå från det dåliga till det värre, och när det inte finns någon tydlig kraft eller stark organiserad rörelse som föreslår ett verkligt alternativ, då är det många av massorna som helt enkelt “håller huvudet nere” och vänder sig till olika distraktioner. Detta är naturligtvis något av en tillfällig företeelse, och i det långa loppet kommer folket att göra uppror i på kraftfulla sätt, men just nu är dessa känslor av apati och hopplöshet ganska framträdande i samhället.

Även om det finns icke-monopolkapitalister i USA har den övergripande graden av monopolisering av ekonomin varit ganska hög under lång tid. Med detta sagt finns det fortfarande ett antal mindre kapitalister som ständigt pressas av storkapitalet. Många av dessa kapitalister betalar hyra eller inteckningar till monopolkapitalisterna, är beroende av dem för sina basala förnödenheter och tar ofta lån av dem. En stor del av det mervärde som produceras av de arbetare som är anställda av dessa små kapitalister slukas alltså av monopolkapitalisterna. En del av dessa icke-monopolkapitalister klarar sig ganska bra, men många har stora svårigheter att upprätthålla sin verksamhet med tanke på att de stora monopolen som Amazon (som inte bara har kommersiella och finansiella grenar utan även en betydande industriell gren) ständigt tar ut avgifter från dem.

Statistik om småföretag är till viss hjälp för att klargöra situationen för dessa icke-monopolkapitalister. Det bör dock noteras att den officiella statistiken om småföretag är bristfällig. Med småföretag avses i allmänhet ett företag med färre än 500 anställda, men ibland upp till 1 500 anställda. Det kan röra sig om små restauranger, stora advokatbyråer eller något däremellan. En del av dessa “småföretag” är i själva verket frontverksamheter som inrättats av monopolkapitalisterna, andra ägs av medlemmar av småborgerskapet som har ett fåtal anställda men som får mer än 50 % av sin inkomst genom eget arbete i sina företag. En betydande del av småföretagen drivs dock av icke-monopolkapitalister. Covid-relaterade nedstängningar och politik drabbade småföretagen (av vilka de flesta redan hade stora skulder) särskilt hårt. Man uppskattar att mer än 100 000 småföretag stängdes permanent bara under 2020. Likaså, i oktober i år (2022) kunde mer än en tredjedel av alla småföretag inte betala hyran. Så denna trend fortsätter, särskilt när vi nu går in i en mer betydande och varaktig ekonomisk nedgång. Det har talats en del bland den härskande klassen om att skapa ett amerikanskt Mittelstand av tillverkande småföretag, som det finns i Tyskland, men inga konkreta planer har lagts fram i detta avseende.

Detta är bara några grundläggande kommentarer för att ge er en känsla av vår allmänna syn på situationen i USA just nu. Vi utvecklar gärna mer om alla ämnen och besvarar gärna eventuella frågor.

Maoist Communist Union
Hösten 2022

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...