torsdag, maj 23, 2024

1 maj uttalande från Indiens Kommunistiska Parti(maoisterna)

Arbetare i alla länder förena er!

Länge leve arbetarklassens internationella första maj!

Låt oss på denna första maj lova att intensifiera det revolutionära kriget mot kapitalism-imperialism, inhemsk storbourgeoisie och feodalism för att få slut på det imperialistiska kriget mot världens folk!

Världens proletariat kommer att fira första maj i år i en situation med en ökande fara för ett nytt världskrig/kärnvapenkrig. Imperialismen har fallit djupt ner i den allmänna krisens träsk och alla dess försök att övervinna den har misslyckats. De stora imperialistländerna kämpar därför för en ny uppdelning av världen i ett försök att få grepp om världens länder för råvaror och marknader.

Detta är året för den store marxistiske läraren kamrat Lenins 100:e dödsdag. Han sade: ”Modern monopolkapitalism i världsomfattande skala – imperialistiska krig är absolut oundvikliga under ett sådant ekonomiskt system, så länge som privat äganderätt till produktionsmedlen existerar” i Imperialismen: Kapitalismens högsta stadium. På denna första maj demonstrerar proletariatets partier och organisationer i alla länder för proletär internationalism i olika former.

Firandet av första maj visar än en gång med kraft att det finns ”en värld att vinna”.

Monopolkapitalet exploaterar arbetskraften som en blodigel på ett alltmer exempellöst sätt i olika former. Kapitalackumulation pågår i stor skala. Detta leder till en skärpning av de grundläggande motsättningarna på internationell nivå :

1. Motsättningen mellan imperialismen och förtryckta nationaliteter och folk

2. Motsättningen mellan bourgeoisie och proletariat i kapitalistiska, imperialistiska länder

3. Motsättningarna mellan imperialistiska länder och bland monopolkapitalistiska grupper.

Ojämlikheten mellan rika och fattiga i världen ökar mer och mer. Miljardärerna utvecklas i riktning mot att bli biljonärer. Fattigdomen fördjupas i samma utsträckning som den ekonomiska krisen i världen fördjupas. Imperialisternas girighet efter vinster leder till sociala och miljömässiga katastrofer över hela världen. Människor berövas en minimal social miljö på grund av rasism, fascism och krig som skapats av kapitalist-imperialisterna och de exploaterande härskande klasserna.

Översvämningar och hungersnöd har blivit en normal företeelse i alla länder. Den globala uppvärmningen nådde bortom gränsen. Efter att ha slagit rekordet för 2023, som sades vara det varmaste året hittills, noterade 2024 historiens högsta temperatur redan under de två första månaderna.

De så kallade tredje och fjärde industriella revolutionerna är inte innovationer för mänsklighetens utveckling, utan monopolkapitalets konspirationer för att ackumulera mer och mer kapital. Den tekniska utvecklingen leder till storskalig arbetslöshet och förstör utvecklingen av produktivkrafterna inom alla sektorer. Detta står i skarp kontrast till att världens befolkning nu uppgår till 8 miljarder. Man beräknar också att den ökar med 85-90 miljoner varje år. Artificiell intelligens undergräver den mänskliga arbetskraften, utan vilken världen inte skulle ha varit vad den är. Arbetare är huvudsakligen anställda till mycket låga löner.

Trots alla sina försök kan världens kapitalistiska och imperialistiska system inte övervinna krisen. Närliggande fakta visar att BNP-tillväxten 2023 var 2,9 procent i USA, 5,2 i Kina, 0,6 i Frankrike, -0,3 i Tyskland och 5,5 procent i Ryssland. Inflationen var 3,4 procent i USA, -0,3 procent i Kina, 4,1 i Frankrike, 3,8 i Tyskland och 7,4 i Ryssland. Arbetslösheten är 3,7 procent i USA, 5,1 i Kina, 7,3 i Frankrike, 3,1 i Tyskland och 2,9 i Ryssland. Vi kan förstå att de imperialistiska ekonomierna befinner sig i en sårbar situation. Detta förklarar också att den ekonomiska krisen i världen blir en allt tyngre börda för världens folk.

Alla imperialistiska länder ökade kraftigt sina utgifter för försvar och relaterad forskning efter kriget mellan Ryssland och Ukraina. USA avsatte 858 miljarder dollar år 2023. Landet ligger på första plats i den internationella vapenhandeln med en andel på 37 procent. Kinas försvarsutgifter uppgår till 225 miljarder dollar. Landet är den femte största vapenexportören efter USA, Ryssland, Frankrike och Tyskland. USA har under det senaste decenniet utvecklat ett ytterst farligt kärnvapensystem, CPGS (Conventional Prompt Global Strike). Man fortsätter att hålla militärövningar med sina allierade i olika delar av världen.

Krigssituationen aktualiserar ständigt frågan om flyktingar. Situationen ger upphov till rasistiska känslor och splittrar arbetarklassen. Imperialistiska krig skapar mängder av flyktingar i de länder där det imperialistiska kriget pågår. Medan de ukrainska flyktingarna fortfarande inte kan finna en dräglig tillvaro, är förhållandena för de palestinska flyktingarna ännu värre. De har förlorat sitt land, sina hem, sina familjer och allt annat. Det palestinska folket står inför risken att utrotas. Israels sionister, som stöds av USA-imperialisterna, visade sin yttersta människofientliga natur när de bombade människor som väntade på lastbilar med livsmedelsbistånd.

Migranter är en annan skapelse av det imperialistiska systemet. Fattigdom och arbetslöshet leder människorna i främst de halvkoloniala, halvfeodala länderna till främst kapitalistiska imperialistiska länder i jakt på arbete. FN:s internationella organisation för migranter (IOM) har kommit med uppgifter om att 281 miljoner internationella migranter, som är involverade i både manuellt och psykiskt arbete, skapar 10 procent av den globala produktionen. Över en halv miljon människor i världen har antingen dött eller försvunnit i sina försök att migrera.

Pandemier är en fara som mänskligheten blir alltmer utsatt för på grund av det skoningslösa monopolkapitalets verksamhet. Forskare varnar för att varje ny pandemi kan leda till att nästan 50 miljoner människor över hela världen dör. Kriget i Palestina påverkar grannländerna, främst Libanon, Iran och Jemen. Tyskland, som är en viktig allierad till USA, utsätts för påtryckningar från landets befolkning för att stödja Israel i det fall som lämnats in till Internationella domstolen (ICJ) mot dess folkmord på Palestina. . ICJ viftade bort frågan genom att helt enkelt säga nej till folkmord. Med ökande påtryckningar från landets befolkning och från omvärlden tvingades USA att göra ett uttalande mot dödandet av människor i Palestina. Det var inte mot kriget. Världens folk inser mer och mer att imperialisterna behöver krig och att de måste bekämpa det imperialistiska kriget.

De imperialistiska länderna står inför en kris även på hemmaplan. Det förekom storskaliga demonstrationer mot det fascistiska AfD-partiet i Tyskland, i huvudstaden Berlin. På omkring 100 platser i landet hölls demonstrationer mot regeringens beslut om massdeportationer av migranter och flyktingar. Högsta domstolen i Israel meddelade den första dagen i år en dom mot de reformer inom rättsväsendet som regeringen föreslog förra året. Domstolen varnade också för att regeringen inte har någon rätt att styra rättsväsendet eller gå emot konstitutionen.

De härskande klasserna i de kapitalistiska imperialistiska och halvkoloniala, halvfeodala länderna försöker hektiskt behålla sin makt genom val. Men folket har insett valens falskhet. Röstningen förvandlades nästan till ren riggning. Världens folk har inte längre några illusioner om de härskande klasserna. De tror på kamp och endast kamp för att förbättra sina liv.

Den ekonomiska och politiska situationen i världen leder till kamp över hela världen, en kamp som förs av arbetare, bönder, mellanbourgeoisien, kvinnor, ursprungsbefolkningen och alla förtryckta klasser och skikt. År 2024 bevittnade arbetare anmärkningsvärda strider, särskilt i de imperialistiska länderna. Bilarbetarna inledde en stor strejk som startade i USA och spred sig till Kanada. I Tyskland gick flyg- och järnvägsarbetare ut i strejk i mars och krävde bättre löner. Strejken ledde till att trafiken nästan stoppades. Bönder från Italien, Spanien och andra europeiska länder höll en demonstration i Bryssel för att protestera mot EU-kommissionens lagar, samtidigt som ett EU-toppmöte pågick. Lagarna handlar om gröna regleringar och billig import som skadar jordbruket i EU. I år var det dessutom demonstrationer i Portugal, Frankrike, Belgien och Grekland. Anställda inom den offentliga sektorn i Nordirland strejkade 24 timmar i januari i år. De krävde löneökningar som stoppats under de senaste tre åren, trots att levnadskostnaderna stigit. Lastarbetare i Oaklands hamn i USA stoppade ett krigsfartyg som transporterade vapen till Israel.

När det gäller andra länder tog jordbrukarna i Indien återigen upp kampen för ett minimipris för sina grödor. Ursprungsbefolkningar kräver sina rättigheter i skogarna och de fortsätter sin militanta kamp under de senaste fyra åren. Arbetare går ut i regelbundna generalstrejker tillsammans med fackföreningar för bankanställda och anställda i andra företag inom den offentliga sektorn. Textilarbetare i Bangladesh, det största exportlandet av kläder till västländerna, strejkar för att kräva löneförhöjningar och bättre arbetsvillkor. Läkare i Sydkorea strejkar mot regeringens förslag att öka antagningen till läkarutbildningen med 65 procent.

Kvinnor utsätts allt oftare för den imperialistiska politikens vrede. De är en källa till billig arbetskraft och reservarbetskraft för globaliseringspolitiken. 76 procent av alla obetalda aktiviteter inom hälso- och sjukvårdssektorn utförs av kvinnor, enligt en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO). Våldet mot kvinnor i hemmet och från statens sida ökar. Omkring en och en halv miljon kvinnor i Mexiko samlades på den internationella kvinnodagen för att protestera mot våldet mot dem. Nästan 10 kvinnor dödades varje dag i landet år 2023. Liknande situationer ses i många delar av världen.

 

Ursprungsbefolkningarna i Brasilien kämpar mot att regeringarna bränner Amazonasskogen för att gynna imperialistiska projekt. Stamfolken i östra och centrala Indien och andra stater kämpar mot att regeringen tvingar dem att flytta till förmån för den inhemska kompradorbyråkratiska borgarklassen och stora jordägare. Stammar i några afrikanska och andra latinamerikanska länder kämpar för sin rätt till mark, skog och vatten.

Studenter, lärare och människor från alla samhällsskikt gick ut på gatorna för att fördöma Israels krig mot Palestina, i flera länder i världen, bland annat Storbritannien och USA. Två och en halv miljon människor demonstrerade framför Vita huset och krävde ett stopp för kriget mot Palestina och USA:s inblandning i det. Den första svarta rektorn för Harvard University tvingades avgå för att hon talat mot sionismen. Dessa grupper, anställda, arbetslösa och andra grupper som drabbas av den imperialistiska globaliseringspolitiken går allt oftare ut på gatorna. Nästan alla länder i världen står i lågor av kamp av det ena eller andra slaget.

Kommunistpartierna i det halvkoloniala, halvfeodala Indien, Filippinerna och Turkiet är på väg mot det utdragna folkkrigets väg. De förenar och bygger upp kampen bland arbetarna, bönderna, småbourgeoisien och den nationella bourgeoisien och alla förtryckta skikt mot imperialismen, storbourgeoisien och de stora jordägarna. Den revolutionära rörelsens områden bombas av drönare och det pågår ett intensivt förtryck i olika former, samtidigt som folket och partiet marscherar framåt.

De förtryckta folkens och de förtryckta nationernas kamp i världen tyder på att de alltmer inser den enda vägen för sin befrielse, revolutionens väg. Frigivningen av politiska fångar är en fråga som de proletära krafterna måste ta itu med på ett kraftfullare sätt. I ett försök att behålla sin exploatering och sitt förtryck ägnar sig imperialisterna, borgarklassen och godsägarna åt allt mer hänsynslösa former av förtryck. Tusentals revolutionärer, demokrater och folkliga aktivister befinner sig i fiendens fängelsehålor. Vi måste sätta större press på regeringarna för att få dem frigivna.

Världens proletära partier måste åstadkomma nydemokratiska revolutioner på vägen mot av utdragna folkkrig i halvkoloniala, halvfeodala länder; socialistisk revolution i kapitalistiska imperialistiska länder. Därför måste vi bygga beslutsamma bolsjevikpartier som bygger upp en proletär folkarmé och en revolutionär enhetsfront. Dessa partier måste arbeta i ömsesidig solidaritet. Det är de proletära världspartiernas plikt att bygga upp och förena den antiimperialistiska kampen och kampen för nationaliteternas befrielse. Dessa måste stärkas tillräckligt för att ”omvandla det imperialistiska kriget till ett inbördeskrig”, kämpa mot imperialismen, den inhemska kompradorbyråkratiska bourgeoisien och de stora godsägarna. Endast på så sätt kan vi upprätta socialism och senare kommunism där det inte finns något utrymme för exploatering och förtryck.

Ja, detta är den proletära revolutionens gryning. På denna dag för den internationella arbetarklassen klassens dag lovar kommunisterna att stärka den proletära internationalismen genom kamp bland arbetare, bönder och andra förtryckta klasser och nationer i världen. De lovar att förena dessa klasser mot imperialismen och alla sorters reaktion och alla nyanser av revisionism och nyrevisionism. De lovar att göra ansträngningar för att förena sig med krafter mot imperialismen och för nationaliteternas befrielse. De lovar att intensifiera klasskampen på alla områden, att fortsätta att ge stöd till de förtryckta klassernas och sektionernas kamp.

Länge leve den proletära internationalismen!

Ned med imperialismen!

Ned med revisionism och nyrevisionism!

Länge leve marxismen-leninismen-maoismen!

Låt oss förenas i ansträngningarna för en socialistisk världsrevolution

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Captcha loading...