torsdag, maj 23, 2024

Program - mobile

Innehåll

1. Ett revolutionärt kommunistiskt parti måste återskapas!
2. Grundsatser
3. Handlingsprogram
4. Fackligt handlingsprogram
5. Stadgar

1. Ett revolutionärt kommunistiskt parti måste återskapas!

Det saknas ett revolutionärt kommunistiskt parti idag i Sverige. Det saknas ett kommunistiskt parti, som återknyter till den revolutionära teoribildning, som inleddes med Marx/Engels och Första internationalen, fortsatte med Lenin, Stalin, bolsjevikpartiet och Komintern och som utvecklats av Mao Zedong och Kinas Kommunistiska Parti under hans ledning. Det saknas ett kommunistiskt parti som anknyter till de revolutionära traditionerna i Sverige.

Partiet ska inte mekaniskt kopiera tidigare politik utan hålla fast vid en korrekt princippolitik och förkasta det som visat sig vara felaktig politik. Med princippolitik menas en grundläggande politik, som är riktig oavsett situation, exempelvis att det kommunistiska partiet måste vara ett kaderparti, som består av aktiva medlemmar. Däremot behöver inte det kommunistiska partiets medlemmar enas i historiska frågor av akademisk natur eller i politiska detaljfrågor på förhand. Det kommer alltid att uppstå motsättningar i ett kommunistiskt parti. Klasskampen kommer för övrigt att kräva att det kommunistiska partiet ständigt förmår diskutera fram och utarbeta riktiga handlingslinjer. Detta innebär att marxismen-leninismen-maoismen måste tillämpas på ett kreativt sätt på dagens förhållanden. Partiet måste avvisa dogmatismen, det vill säga att mekaniskt överföra en politik, som tillämpats på andra konkreta förhållanden.

Vilken princippolitik bör alltså gälla? Vad avgränsar oss från revisionistiska riktningar såsom, trotskism, högeropportunism och vänsteropportunism liksom anarkosyndikalism?

 1. Partiet måste vara en förtrupp, ett kaderparti med aktiva medlemmar, som tillämpar demokratisk centralism. Centralismen, d.v.s. enhetlig handling, åstadkoms genom att riktiga idéer koncentreras i partiet genom demokratisk diskussion. Ett kommunistiskt parti tillämpar kritik och självkritik inom sina egna led.
 2. Partiet måste tillämpa masslinjen, från massorna till massorna, och arbeta bland massorna, inklusive i reaktionära och borgerliga massorganisationer om det är nödvändigt.
 3. Partiet måste konsekvent bygga upp en klassfront och tillämpa enhetsfrontens metod, d.v.s. sträva efter att enas med så många som möjligt på en huvudsak riktig plattform i varje given klasstrid. Det må gälla kampen i bostadsområdena och på arbetsplatserna eller på nationell nivå. Syftet är att hela tiden flytta fram partiets och arbetarklassens positioner.
 4. Partiet förenar kampen för dagskraven med kampen för den socialistiska revolutionen. Partiet måste i sin propaganda och agitation visa att ett socialistiskt samhällssystem är nödvändigt.
 5. Partiet avvisar den fredliga parlamentariska vägen till socialismen. Den borgerliga statsapparaten måste krossas genom en väpnad revolution och proletariatets diktatur upprättas.
 6. Partiet kombinerar illegala och legala metoder, så länge det är möjligt, för att uppnå maximal slagstyrka.
 7. Partiet måste bekämpa alla fascistiska strömningar och försök att genom rasism splittra arbetarklassen på etnisk och religiös grund och bekämpa socialchauvinism, d.v.s. socialism i ord, chauvinism i handling.
 8. Partiet bekämpar det dubbla kvinnoförtrycket och verkar för en proletärt feministisk kvinnorörelse. Dessutom bekämpar partiet alla försök från borgerskapets sida att splittra proletariatet avseende sexuell läggning och könsidentitet.
 9. Partiet tillämpar en revolutionär säkerhetspolitik, som går ut på att skydda det stora flertalet kader från borgerskapets säkerhetstjänst och fascister. Partiet måste kunna överleva ett tillslag från borgerskapets våldsapparat om det illegaliseras.
 10. Partiet utgår från huvudmotsättningen proletariatet och borgerskap i allt sitt arbete. Denna huvudmotsättning kan bara lösas genom en socialistisk revolution. Proletariatet är den enda konsekvent revolutionära klassen, eftersom det står i en i grunden oförsonlig motsättning gentemot borgerskapet.
 11. Partiet måste vara ett proletärt internationalistiskt parti, som konsekvent stödjer befrielserörelser och kommunistiska rörelser, särskilt i neokoloniala länder i Asien, Afrika och Amerika. Dessutom bör partiet upprätthålla förbindelser på jämställd basis med alla revolutionära partier i hela världen.
 12. Partiet måste fortlöpande studera världsläget, följa kampen mellan USA och Kina, och inte tveka att angripa dessa supermakter och andra imperialistmakter.
 13. Partiet måste försvara alla nationers rätt till oberoende gentemot övermäktiga imperialistiska stater och samtidigt bekämpa det svenska borgerskapets imperialism varhelst den uppträder.
 14. Partiet måste studera erfarenheterna från det socialistiska uppbygget i framför allt Sovjetunionen och Kina, revisionismens maktövertagande och dessa staters omvandling till kapitalistiska och imperialistiska stater. Det är helt klart att klasskampen fortsätter under socialismen. Ett kommunistiskt samhälle förutsätter att kapitalismen och imperialismen har utplånats i världen. Samtidigt är utgångspunkten att ett socialistiskt Sverige bara kan utgå från de säregna, historiskt betingade förhållandena i Sverige.
 15. En riktig linje kan bara utformas i kamp mot felaktiga linjer. Därför måste ett kommunistiskt parti under uppbyggnad bedriva en ideologisk och teoretisk kamp mot allsköns borgerlig ideologi, framförallt inom proletariatet, vare sig den tar form av reformism, revisionism, trotskism, gonzalism, högeropportunism eller vänsteropportunism. Gentemot massorna, som är de verkliga hjältarna, intar det kommunistiska partiet en ödmjuk hållning och lyssnar till kritik och är berett att utöva självkritik vid begångna fel.

Antaget november 2022

2. Grundsatser

Kommunistiska Arbetarföreningen har till uppgift att förbereda återskapandet av ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige. Intill dess att denna uppgift är löst söker föreningen att i växande omfattning fylla det kommunistiska partiets uppgifter.

Det kommunistiska partiet är ett verktyg för arbetarklassens kamp. Dess uppgift är att utlösa, delta i och leda klasskampen i alla dess former för att genom en socialistisk revolution störta borgarklassens diktatur och upprätta proletariatets diktatur, d v s arbetarklassens stat. Denna demokratiska diktatur utövas av arbetarklassen i förbund med övriga delar av folket. Den utgör en nödvändig förutsättning för att folket ska kunna bryta borgarklassens klassherravälde, bygga upp en socialistisk samhällsordning och föra klasskampen vidare till det klasslösa kommunistiska samhället. Det kommunistiska samhället är grundat på jämlikhet och mänsklig solidaritet och är den enda samhällsform i vilken människornas initiativ och skaparkraft allsidigt kan utvecklas. När klassamhället är utplånat i alla avseenden dör också staten bort.

Föreningens står på den vetenskapliga socialismens, som framförallt har utvecklats av Marx, Lenin och Mao Zedong, grund. Föreningen vägleds i sin verksamhet av den vetenskapliga socialismens allmänna principer, strävar efter att tillämpa dessa på ett riktigt sätt i sin praktik och bekämpar reformism, revisionism, sekterism och andra yttringar av borgerligt inflytande inom arbetarklassen.

Föreningens organisatoriska grundprincip är den demokratiska centralismen, som förenar inre demokrati med enhetlig handling. Föreningen strävar efter att gå i spetsen för proletariatets kamp. Föreningen ska i all sin verksamhet stödja sig på massorna, lära av dem och lyssna till deras kritik. Inom sina egna led ska föreningen sträva efter att koncentrera riktiga idéer, tillämpa kritik och självkritik i syfte att korrigera felaktiga idéer och politiska avvikelser samt förbättra arbetsmetoder och arbetsstil.

Föreningens solidariserar sig i sin kamp med alla rörelser och folk i hela världen som kämpar mot imperialism och reaktion och för nationell frihet och social revolution. Föreningen stöder dem i deras kamp och betraktar denna som ett stöd åt sina egna strävanden och som en del av den gemensamma kampen mot förtryck och utsugning.

Föreningens strävar efter att lära sig av den kommunistiska rörelsens historia, såväl framsteg som misstag, särskilt från det socialistiska uppbygget i Sovjetunionen och Kina. Historien visar att klasskampen fortsätter under socialismen och att kampen för det kommunistiska slutmålet är långvarig.

3. Handlingsprogram

Inledning

Kommunistiska Arbetarföreningens uppgift är att i Sverige bilda ett revolutionärt kommunistparti på den vetenskapliga socialismens grund. Utan ett sådant parti är det omöjligt att leda arbetarklassen och folkets breda massor till seger i kampen mot borgarklassen, imperialismen och för socialismen. Vi kommer i varje konkret fråga att stå på folkets sida mot dess fiender. Så länge det kapitalistiska samhället består kommer arbetarna alltid att förbli löneslavar, arbetslöshet och förtryck av folket alltid att råda och imperialistiska krig att föras. Vi sammanbinder därför kampen för arbetarklassens omedelbara intressen med kampen för att störta borgarklassens diktatur och upprätta proletariatets diktatur, d v s arbetarklassens stat. Kampen för socialismen kan endast föras i etapper. Kampen för folkets dagskrav stärker arbetarklassen och försvagar den härskande borgarklassen. Arbetarklassen och folket har aldrig fått något och kommer aldrig att få något som vi inte i kamp har tilltvingat oss från kapitalisterna. Kommunistiska Arbetarföreningens handlingsprogram sammanfattar de frågor som vi anser det är särskilt nödvändigt för arbetarklassen i dagens läge att enas om och föra kamp kring.

Kamrat, delta i den organiserade kampen mot borgarklassen, imperialismen och klassamarbetet!

Stöd bildandet av ett revolutionärt kommunistparti!

Kamp mot borgarklassen – för den socialistiska revolutionen!

-Sänk hyrorna. Kamp mot bostadsbristen!
-Bort med de indirekta skatterna. Sänk de direkta skatterna för de arbetande. Skärp beskattningen av kapitalisterna.
-Avslöja och bekämpa den borgerliga militärapparaten. Återinför den allmänna värnplikten! Ingen svensk trupp på utländsk mark
-Kräv 36 timmars arbetsvecka med oavkortad lön. Ovillkorlig rätt till heltid. Förbjud bemanningsföretagen! Avskaffa arbetslösheten!
-Gör slut på den antifackliga lagstiftningen. Kämpa för oinskränkt strejkrätt.
-Kämpa för oinskränkt yttrande-, församlings- och demonstrationsfrihet. Politiska rättigheter för utländska medborgare.
-Bekämpa det privata vinstintresset i sjukvård, äldrevård och skola! Bekämpa det reaktionära utbildningssystemet. För en jämlik offentlig skola som garanterar samma utbildning åt alla!
-Bekämpa rasismen och alla försök att splittra arbetarklassen!
-Bekämpa polisbrutaliteten och smutskastningen av arbetarförorterna!
-För kvinnans fullständiga frigörelse! Lika lön för lika arbete! Bygg en proletär kvinnorörelse!

Kamp mot klassamarbetet – enhet på klasskampens grund!

-Avslöja reformisternas och revisionisternas klassamarbete med monopolkapitalet. Skapa facklig och politisk aktionsenhet mot borgarklassen och dess förvaltare.
-Gör facket till en kamporganisation! Bekämpa byråkratiseringen av fackföreningsrörelsen och andra massorganisationer. Återställ den fackliga demokratin.
-Avskaffa fackförbundens vetorätt. Beslut om avtal och kampåtgärder ska fattas av medlemmarna själva.

Kamp mot imperialismen – för den proletära internationalismen!

-Bekämpa svensk imperialism varhelst den uppträder.
-Avslöja USA-imperialisternas och andra imperialistiska stormakters krigsplaner och samarbete för att slå ned folkens kamp.
-Stöd de nationella befrielserörelserna runtom i världen. Stöd de nationer och folk som utsätts för imperialistisk aggression.
-Stöd arbetarklassen i de kapitalistiska och imperialistiska länderna i deras kamp för bättre levnadsförhållanden, demokratiska rättigheter och socialism.
-Försvara det nationella oberoendet. Sverige ut ur EU. Nej till svenskt medlemskap i NATO. Inga NATO-soldater på svensk mark.
-Stöd de revolutionära rörelser och partier i hela världen, som kämpar för nydemokratiska och socialistiska revolutioner!
-Bekämpa svartmålningen av det socialistiska uppbygget i fr a Sovjetunionen och Kina! Klasskampen fortsätter under socialismen – lär av kulturrevolutionen i Kina!

Bara ett kommunistiskt samhälle, där klasserna har försvunnit, kan slutgiltigt avskaffa all utsugning och förtryck!

4. Fackligt handlingsprogram

Detta handlingsprogram anger de närliggande kampuppgifter, vilka kommunisterna ställer för att mobilisera arbetarklassen och dess fackliga organisationer till kamp. Därför ställer vi huvudparollerna ”Gör facket till en kamporganisation – Enhet på klasskampens grund!” och ”Högre lön på profitens bekostnad!” Ett handlingsprogram inskränker sig aldrig till att enbart ställa krav som är garanterat genomförbara. Detta vore ren reformism. Kraven ska också ange en anfallsriktning och påvisa vad som eftersträvansvärt för arbetarklassen.

Situationen idag skiljer sig också från den senaste strejkvågen i Sverige 1969 – 1975. På grund av socialdemokratins negativa inflytande inom fackförföreningsrörelsen har organisationsgraden fortsatt att sjunka. Vi är medvetna om att det på många arbetsplatserinte finns några kämpande kollektiv och inte heller någon facklig aktivitet. På dessa arbetsplatser blir uppgiften att få igång kämpande kollektiv. En av de första uppgifterna blir på sådana arbetsplatser att snacka ihop sig om hur kampen ska utvecklas. För oss är ”facket” de kämpande lokala kollektiven och inte LO-byråkratin som har ställt sig som uppgift att motverka uppkomsten av en kämpande rörelse på arbetsplatserna.

Samtidigt begränsar kommunisterna inte sin verksamhet till att enbart arbeta inom fackföreningarna utan stöder varje rättfärdig spontan strejk, som idag är olaglig i Sverige, propagandistiskt, ekonomiskt och genom att organisera stödkommittéer.

 1. Gör facket till en kamporganisation- Enhet på klasskampens grund
 • Fri lokal strejkrätt
 • Alla viktiga beslut ska tas av medlemmarna
 • Avtalen ut på beslutande omröstning
 • Ombudsmännen ska väljas direkt lokalt av medlemmarna för viss tid och vara avsättbara under pågående mandatperiod
 • Ombudsmän och andra förtroendevalda ska ha samma genomsnittslön som de medlemmar de har att företräda
 • Nej till partssammansatta organ
 • Fackföreningsmöten på betald arbetstid
 • Nej till att kapitalet ska betala fackföreningsavgiften
 • Fackföreningsavgiften ska vara avdragsgill
 • Sätt igång facklig aktivitet och bygg upp kämpande kollektiv
 1. Kamp mot den antifackliga lagstiftningen
 • Stoppa försämringarna av LAS
 • Bort med strejkskadeståndet ur MBL
 • Bort med avskedsparagrafen ur MBL och LAS
 • Bort med de bestämmelser i MBL och fredspliktslagen som tvinagr facket att agera mot strejker
 • Bort med solidaritetsförbudet i MBL
 • Bort med arbetsköparnas lockouträtt
 1. Lönekamp
 • Högre lön på profitens bekostnad
 • Lika lön för lika arbete
 • Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön
 • Stoppa lönedumpningen – ingen ska arbeta under gällande minimiavtal
 • Kamp mot arbetslösheten – höj arbetslöshetsersättningen till 90 procent
 1. Internationell solidaritet
 • Solidaritet med alla arbetare, folk och länder som kämpar mot utsugning, utplundring och förtryck
 • Enhet mellan svenska och utländska arbetare
 • Sverige ut ur EU

5. Stadgar

 1. Målsättning
  Målsättningen framgår av grundsatserna
 2. Föreningens uppgift
  Föreningens viktigaste uppgift är att bygga upp en ny kommunistisk organisation, anta ett principprogram samtidigt som föreningen deltar i klasskampen.  Föreningen kan ombildas till förbund vid lämpligt tillfälle.
 3. Medlemskap
  Medlem kan den bli som ansluter sig till föreningens grundsatser, erlägger fastställd medlemsavgift och deltar aktivt i föreningens verksamhet. Ny medlem intas på rekommendation från tidigare medlemmar.
 4. Årsmöte
  a. Föreningens årsmöte är dess högsta beslutande instans. Årsmötet utser föreningsstyrelse och revisorer, fastställer medlemsavgift, tar ställning till den gångna verksamheten samt drar upp riktlinjer för den kommande verksamheten. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst två veckor i förväg.
  b. Om minst en tredjedel av medlemmarna så kräver, inkallas extra årsmöte.
 5. Styrelse
  a. Årsmötet fastställer antalet ledamöter i styrelsen.
  b. Styrelsen leder verksamheten mellan årsmötena. Styrelsen kallar också till årsmöte och fastställer formerna för detta. Styrelsen fastställer representationsordningen till årsmötet.
 6. Lokalavdelningar
  a. Lokalavdelningar inrättas efter föreningsstyrelsens medgivande. Lokalavdelningar kan välja styrelse och anta stadgar, som inte står i strid med föreningens stadgar.
 7. Upplösning
  Föreningen kan upplösas om den ombildas till förbund eller om två tredjedelar av medlemmarna på två på varandra följande årsmöten så beslutar.

Kommunistiska Arbetarföreningens Nyhetsbrev